Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Etelä-Lappi

Tälle sivulle on koottu Pohjoisen Polkujen Etelä-Lappia käsittelevät jutut.
Testasimme metsäradan Rovaniemellä – Luonnon muovaamia luistelupaikkoja kannattaa etsiä tällaisista metsistä
Tilaajille

Tes­ta­sim­me met­sä­ra­dan Ro­va­nie­mel­lä – Luonnon muo­vaa­mia luis­te­lu­paik­ko­ja kan­nat­taa etsiä täl­lai­sis­ta met­sis­tä

17.02.2024 07:00
Tässä on Lapin hulppein pulkkamäki, jonka rakensi myös revontuli-iglun prototyypin keksijä Pentti Lohi, 76 – Etelä-Suomessa mäki menisi laskettelurinteestä

Tässä on Lapin hulp­pein pulk­ka­mä­ki, jonka rakensi myös re­von­tu­li-ig­lun pro­to­tyy­pin keksijä Pentti Lohi, 76 – Ete­lä-Suo­mes­sa mäki menisi las­ket­te­lu­rin­tees­tä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30
Tilaajille
Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua teltassa – Kovilla pakkasilla hyvän unen takaa tuplamakuupussi ja paksu pipo

Miili Ahola täytti 10 ja alkoi nukkua tel­tas­sa – Kovilla pak­ka­sil­la hyvän unen takaa tup­la­ma­kuu­pus­si ja paksu pipo

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Riina Mattilan haave lemmikkiaaseista toteutui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyörittää pohjoisinta eläinten turvakotia

Riina Mat­ti­lan haave lem­mik­ki­aa­seis­ta to­teu­tui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyö­rit­tää poh­joi­sin­ta eläin­ten tur­va­ko­tia

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

19.01.2024 17:00
Tilaajille
Suolle rakennetaan täysin poikkeuksellinen maantiesilta Etelä-Lapissa – Auttaa sammakoita loikkimaan kutualueelta toiselle

Suolle ra­ken­ne­taan täysin poik­keuk­sel­li­nen maan­tie­sil­ta Ete­lä-La­pis­sa – Auttaa sam­ma­koi­ta loik­ki­maan ku­tu­alueel­ta toi­sel­le

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Kaikki 4 Ylinamman sisarusta halusivat alkaa poronhoitajiksi, mutta kuinka kävi? Yksi rakastaa työssään jopa sääskien ininää, toinen tarjoaa meditaatiota hangella porojen joukossa

Kaikki 4 Yli­nam­man si­sa­rus­ta ha­lu­si­vat alkaa po­ron­hoi­ta­jik­si, mutta kuinka kävi? Yksi ra­kas­taa työs­sään jopa sääs­kien ininää, toinen tarjoaa me­di­taa­tio­ta han­gel­la porojen jou­kos­sa

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Arkeologit tekivät mullistavan löydön Etelä-Lapista: Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Ar­keo­lo­git tekivät mul­lis­ta­van löydön Ete­lä-La­pis­ta: Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

09.12.2023 07:00
Tilaajille
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 07:00 1
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on tuntematon erämaa aivan Lapin eteläreunalla

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Retkiruokabloggaaja Saara Atula kertoo, millainen eväs on talvella parhaimmillaan – Tämä yllättävä herkku maistuu myös kovalla pakkasella

Ret­ki­ruo­ka­blog­gaa­ja Saara Atula kertoo, mil­lai­nen eväs on tal­vel­la par­haim­mil­laan – Tämä yl­lät­tä­vä herkku maistuu myös kovalla pak­ka­sel­la

18.11.2023 07:00
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö sai Torniosta lahjaksi arvokasta kuusimaata – Tästä syystä alueella kasvavat kaksi kookasta raitaa ilahduttavat erityisesti

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai Tor­nios­ta lah­jak­si ar­vo­kas­ta kuu­si­maa­ta – Tästä syystä alueel­la kas­va­vat kaksi koo­kas­ta raitaa ilah­dut­ta­vat eri­tyi­ses­ti

18.11.2023 07:00
Tilaajille
Kätkävaaran uuden luolareitin kävijäryntäys yllätti, ja se on aiheuttanut myös ongelmia – Kävijöitä on saattanut olla 800 viikonlopussa vielä lokakuussakin

Kät­kä­vaa­ran uuden luo­la­rei­tin kä­vi­jä­ryn­täys yl­lät­ti, ja se on ai­heut­ta­nut myös on­gel­mia – Kä­vi­jöi­tä on saat­ta­nut olla 800 vii­kon­lo­pus­sa vielä lo­ka­kuus­sa­kin

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Lapin vanhin matkailukäyttöön valmistunut rakennus sai uuden maalipinnan – Ylitornion Aavasaksalla sijaitseva Keisarinmaja on helppojen retkeilyreittien varrella

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön val­mis­tu­nut ra­ken­nus sai uuden maa­li­pin­nan – Yli­tor­nion Aa­va­sak­sal­la si­jait­se­va Kei­sa­rin­ma­ja on help­po­jen ret­kei­ly­reit­tien var­rel­la

21.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Lentokoneen moottori hajosi ja pilvet olivat tiellä – Maastotietokannan päivittäminen oli tällä kaudella vastatuulessa

Len­to­ko­neen moot­to­ri hajosi ja pilvet olivat tiellä – Maas­to­tie­to­kan­nan päi­vit­tä­mi­nen oli tällä kau­del­la vas­ta­tuu­les­sa

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – Etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – Ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Meriretkelle pääsee ilman omaa venettä helpommin kuin luulisi – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen

Me­ri­ret­kel­le pääsee ilman omaa venettä hel­pom­min kuin luulisi – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saareen

09.09.2023 07:00
Tilaajille
Kannattaako havumetsään lähteä ruskaretkelle? Tällainen oli syyskuun kaunein päivä Riisitunturin kansallispuistossa

Kan­nat­taa­ko ha­vu­met­sään lähteä rus­ka­ret­kel­le? Täl­lai­nen oli syys­kuun kaunein päivä Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

06.09.2023 09:00
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

05.09.2023 16:33
Tilaajille
Mikä on tämä metrien kokoinen kivipaasi Perämeren kansallispuistossa? – Piispankiven tuntevat lähinnä kalastajat, me veimme sinne piispan

Mikä on tämä metrien ko­koi­nen ki­vi­paa­si Pe­rä­me­ren kan­sal­lis­puis­tos­sa? – Piis­pan­ki­ven tun­te­vat lähinnä ka­las­ta­jat, me veimme sinne piispan

01.09.2023 07:00
Tilaajille
Malminetsijä haluaa Etelä-Lapin suojeltuun retkeilyparatiisiin – Esiintymä on tunnettu kauan, mutta tähän asti paikka ei ole sopinut kaivostoimintaan

Mal­min­et­si­jä haluaa Ete­lä-La­pin suo­jel­tuun ret­kei­ly­pa­ra­tii­siin – Esiin­ty­mä on tun­net­tu kauan, mutta tähän asti paikka ei ole sopinut kai­vos­toi­min­taan

24.08.2023 12:30
Tilaajille
Lappikaan ei ole turvassa – Eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Lap­pi­kaan ei ole tur­vas­sa – E­läin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

22.07.2023 07:00
Tilaajille
Rovajärven ampuma-alueelta löytyy retkikohde, jossa saa käydä silloin kun alueella ei ammuta – Tällainen paikka on Järvisen aihkikko

Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­ta löytyy ret­ki­koh­de, jossa saa käydä silloin kun alueel­la ei ammuta – Täl­lai­nen paikka on Jär­vi­sen aih­kik­ko

15.07.2023 07:00
Tilaajille
Millainen kohuttu Aalistunturi on retkikohteena? Hiljaisella ja syrjäisellä tunturilla käyvät vain harvat

Mil­lai­nen kohuttu Aa­lis­tun­tu­ri on ret­ki­koh­tee­na? Hil­jai­sel­la ja syr­jäi­sel­lä tun­tu­ril­la käyvät vain harvat

15.07.2023 07:00
Tilaajille
Pentti Korpela kiipeili Kätkävaaran kallioilla päiväkausia, kunnes löysi ammottavan aukon – Kätkän katedraaliksi nimetty luola on osa uutta retkeilyreittiä

Pentti Korpela kii­pei­li Kät­kä­vaa­ran kal­lioil­la päi­vä­kau­sia, kunnes löysi am­mot­ta­van aukon – Kätkän ka­ted­raa­lik­si nimetty luola on osa uutta ret­kei­ly­reit­tiä

15.07.2023 07:00
Tilaajille
Lapissa tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot – Kittilän Kallon Syväjärvessä paljon sinilevää

Lapissa tehty kesän en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not – Kit­ti­län Kallon Sy­vä­jär­ves­sä paljon si­ni­le­vää

06.07.2023 14:07
Tilaajille
Foresee Hill on tuttu kaikille Rovaniemen kävijöille, mutta mikä se on? Käännöskukkasia rakastava Antti Autioniemi kokosi kokemisen arvoiset kohteet kartalle englanniksi

Foresee Hill on tuttu kai­kil­le Ro­va­nie­men kä­vi­jöil­le, mutta mikä se on? Kään­nös­kuk­ka­sia ra­kas­ta­va Antti Au­tio­nie­mi kokosi ko­ke­mi­sen ar­voi­set kohteet kar­tal­le eng­lan­nik­si

04.07.2023 13:25
Tilaajille
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun lampaatkin huolehtivat itse itsestään – Tällainen oli lomaviikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun lam­paat­kin huo­leh­ti­vat itse it­ses­tään – Täl­lai­nen oli lo­ma­viik­ko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

24.06.2023 07:00
Tilaajille
Eräopas Mikko Santasalo kannustaa yöttömän yön retkelle – "Usvaa oli kallion reunoilla ja elämää tuntui olevan kaikkialla"

Eräopas Mikko San­ta­sa­lo kan­nus­taa yöt­tö­män yön ret­kel­le – "Usvaa oli kallion reu­noil­la ja elämää tuntui olevan kaik­kial­la"

24.06.2023 07:00
Tilaajille