Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Linnut

Pohjoisen Polkujen lintuja ja lintuhavaintoja käsittelevä sivu.
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

11.02.2024 14:56
Pihabongauksen runsain laji oli urpiainen, jota havaittiin viime vuoteen verrattuna 400-kertaisesti

Pi­ha­bon­gauk­sen runsain laji oli ur­piai­nen, jota ha­vait­tiin viime vuoteen ver­rat­tu­na 400-ker­tai­ses­ti

01.02.2024 12:10
Tilaajille
Miksi Utsjoen varpuset ovat suurempia kuin Helsingin varpuset? Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme

Miksi Utsjoen var­pu­set ovat suu­rem­pia kuin Hel­sin­gin var­pu­set? Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Pihabongaus innostaa tarkkailemaan talvilintuja tänä viikonloppuna – Havainnot voi ilmoittaa verkossa tai postikortilla

Pi­ha­bon­gaus in­nos­taa tark­kai­le­maan tal­vi­lin­tu­ja tänä vii­kon­lop­pu­na – Ha­vain­not voi il­moit­taa ver­kos­sa tai pos­ti­kor­til­la

25.01.2024 16:09
Tilaajille
Sari Ollila löysi eksoottisen lintuharvinaisuuden keskeltä kaupunkia – Korea allihaahka ihastuttaa Oulussa

Sari Ollila löysi ek­soot­ti­sen lin­tu­har­vi­nai­suu­den kes­kel­tä kau­pun­kia – Korea al­li­haah­ka ihas­tut­taa Oulussa

12.01.2024 17:10
Tilaajille
Erittäin harvinaiset tornipöllöt harhautuivat Iihin talvenviettoon – Laji on tätä ennen havaittu Suomessa vain kymmenen kertaa

Erit­täin har­vi­nai­set tor­ni­pöl­löt har­hau­tui­vat Iihin tal­ven­viet­toon – Laji on tätä ennen ha­vait­tu Suo­mes­sa vain kym­me­nen kertaa

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Maistuisiko sinun kotipihasi linnuille kaunis rasvakakku? Huomioi nämä asiat valmistuksessa

Mais­tui­si­ko sinun ko­ti­pi­ha­si lin­nuil­le kaunis ras­va­kak­ku? Huomioi nämä asiat val­mis­tuk­ses­sa

27.12.2023 12:13
Tilaajille
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

23.12.2023 07:00
Tilaajille
Merikotkien pesintä poronhoitoalueella notkahti, mutta syyt eivät ole tiedossa

Me­ri­kot­kien pesintä po­ron­hoi­toa­lueel­la not­kah­ti, mutta syyt eivät ole tie­dos­sa

16.12.2023 07:00
Tilaajille
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vie­lä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Törmäpääskyt valtasivat rajamontun, ja nyt Haaparanta joutuu rakentamaan uhanalaisille linnuille uuden pesimäalueen kevääksi

Tör­mä­pääs­kyt val­ta­si­vat ra­ja­mon­tun, ja nyt Haa­pa­ran­ta joutuu ra­ken­ta­maan uha­na­lai­sil­le lin­nuil­le uuden pe­si­mäa­lueen ke­vääk­si

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Vuoden luontokuva on Jetro Luhtaan dramaattinen maisema Käsivarren erämaasta – Turkkia ravisteleva orava on nisäkkäiden sarjan paras

Vuoden luon­to­ku­va on Jetro Luhtaan dra­maat­ti­nen maisema Kä­si­var­ren erä­maas­ta – Turkkia ra­vis­te­le­va orava on ni­säk­käi­den sarjan paras

01.11.2023 11:01
Tilaajille
Pihalinnun hoitola auttaa silmävammaista käpytikkaa, siipensä loukannutta hiirihaukkaa ja muita potilaita – Syksyn sesongissa nuoret linnut joutuvat vaikeuksiin kokemattomuuttaan

Pi­ha­lin­nun hoitola auttaa sil­mä­vam­mais­ta kä­py­tik­kaa, sii­pen­sä lou­kan­nut­ta hii­ri­hauk­kaa ja muita po­ti­lai­ta – Syksyn se­son­gis­sa nuoret linnut jou­tu­vat vai­keuk­siin ko­ke­mat­to­muut­taan

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:04
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa

Lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­säau­to­tie­tä Sal­las­sa

30.09.2023 07:00
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – Etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – Ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – Tämän vuoden epidemia on ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tuinf­luens­sa­ta­pauk­sia – Tämän vuoden epi­de­mia on ollut poik­keuk­sel­li­nen

05.09.2023 16:44
Tilaajille
Onnistunut pesintä tietää vilkasta muuttoa – Meri-Lapissa on ollut tänä kesänä harvinaisia vieraita

On­nis­tu­nut pesintä tietää vil­kas­ta muuttoa – Me­ri-La­pis­sa on ollut tänä kesänä har­vi­nai­sia vie­rai­ta

29.08.2023 08:22
Tilaajille
Tulossa on riekkojen huippuvuosi, myös metso- ja teerikannat huitelevat laskentahistorian ennätysluvuissa

Tulossa on riek­ko­jen huip­pu­vuo­si, myös metso- ja tee­ri­kan­nat hui­te­le­vat las­ken­ta­his­to­rian en­nä­tys­lu­vuis­sa

15.08.2023 13:20 1
Tilaajille
Lintuinfluenssan tarttuminen ihmisestä toiseen vaatisi viruksen muuntautumista – Virologian professori: mahdollisuuksia taudille ei kannata antaa

Lin­tuinf­luens­san tart­tu­mi­nen ih­mi­ses­tä toiseen vaatisi vi­ruk­sen muun­tau­tu­mis­ta – Vi­ro­lo­gian pro­fes­so­ri: mah­dol­li­suuk­sia tau­dil­le ei kannata antaa

07.08.2023 14:32
Tilaajille
Suurvaelluksen käpytikat eksyivät Perämerelle – Hakivat turvaa laivoista ja vajosivat aaltoihin Raahen edustalla

Suur­vael­luk­sen kä­py­ti­kat ek­syi­vät Pe­rä­me­rel­le – Hakivat turvaa lai­vois­ta ja va­jo­si­vat aal­toi­hin Raahen edus­tal­la

04.08.2023 19:30
Tilaajille
Pesosia odotti yllätys mummolan navetassa: Kaksi helmipöllön poikasta rikkoutuneen ikkunan välissä

Pesosia odotti yllätys mum­mo­lan na­ve­tas­sa: Kaksi hel­mi­pöl­lön poi­kas­ta rik­kou­tu­neen ikkunan välissä

29.07.2023 07:00
Tilaajille
Turistit tarpovat tuhansien kuolleiden lintujen keskellä Pohjois-Norjan lintuparatiisissa – Tauti voi levitä muuttajien mukana Lappiinkin

Tu­ris­tit tar­po­vat tu­han­sien kuol­lei­den lin­tu­jen kes­kel­lä Poh­jois-Nor­jan lin­tu­pa­ra­tii­sis­sa – Tauti voi levitä muut­ta­jien mukana Lap­piin­kin

27.07.2023 11:00
Tilaajille
Lappikaan ei ole turvassa – Eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Lap­pi­kaan ei ole tur­vas­sa – E­läin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

22.07.2023 07:00
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

06.07.2023 13:36
Uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt pohjoisessa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

Uha­na­lai­sen poh­jan­sir­kun pe­si­mä­kan­ta on elpynyt poh­joi­ses­sa – Peipot ja pa­ju­lin­nut ovat vä­hen­ty­neet no­peas­ti

05.07.2023 16:11
Lintujen pesimärauha jatkuu ainakin heinäkuun lopulle asti,  myöhäisimmät pesinnät todetaan yleensä syyskuussa – Viisas retkeilijä muuttaa tarvittaessa reittiä

Lin­tu­jen pe­si­mä­rau­ha jatkuu ainakin hei­nä­kuun lopulle asti,  myö­häi­sim­mät pe­sin­nät to­de­taan yleensä syys­kuus­sa – Viisas ret­kei­li­jä muuttaa tar­vit­taes­sa reittiä

03.07.2023 11:33
Tilaajille
Suomessa huippuharvinainen vihermehiläissyöjä ilmestyi Kajaaniin – Paikalla käynyt satoja ihmisiä Helsinkiä myöten

Suo­mes­sa huip­pu­har­vi­nai­nen vi­her­me­hi­läis­syö­jä il­mes­tyi Ka­jaa­niin – Pai­kal­la käynyt satoja ihmisiä Hel­sin­kiä myöten

08.06.2023 12:12
Tilaajille
Posiolta löytyi kalasääsken pesä kaapeliverkon rakennusreitiltä – Urakka keskeytyy, kunnes poikaset ovat lähteneet pesästä

Po­siol­ta löytyi ka­la­sääs­ken pesä kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­rei­til­tä – Urakka kes­key­tyy, kunnes poi­ka­set ovat läh­te­neet pesästä

08.06.2023 12:11
Tilaajille