Eläimet: Mikä sai aran metsän asukin muut­ta­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le kau­pun­kiin?

ympäristö ja ilmasto: Laskuri kertoo, mikä on retkesi hii­li­ja­lan­jäl­ki

Retkikohteet: Yrit­tä­jä haluaa, että Ii­vaa­ran hui­pul­le joh­ta­nut kelk­ka­reit­ti rai­va­taan taas auki

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Ympäristö ja ilmasto

Tälle sivulle on koottu Pohjoisen Polkujen ympäristöä ja ilmastoa koskevat aiheet. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon lisäksi täältä löytyvät muun muassa kaivoksia ja metsätaloutta käsittelevät jutut.
Näitä suuria yöperhosia on liikkeellä ennätysmäisesti – Jenni Krekilän lemmikit yrittivät syödä otuksen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa perhosta"
Tilaajille

Näitä suuria yö­per­ho­sia on liik­keel­lä en­nä­tys­mäi­ses­ti – Jenni Kre­ki­län lem­mi­kit yrit­ti­vät syödä otuk­sen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa per­hos­ta"

07:00
Sattumalta taivaalle ilmestyneet revontulet veivät Tarja Kouvon Keski-Suomesta Karigasniemelle – Taivas on taas täyttynyt upeista valoilmiöistä

Sat­tu­mal­ta tai­vaal­le il­mes­ty­neet re­von­tu­let veivät Tarja Kouvon Kes­ki-Suo­mes­ta Ka­ri­gas­nie­mel­le – Taivas on taas täyt­ty­nyt upeista va­lo­il­miöis­tä

07:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Laji leviää hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Laji leviää hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – Etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – Ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Sakattia havitteleva kaivosjätti törmäsi pohjaveteen, mutta kaavoitus etenee silti – Suojelun purkaminen olisi ennenkuulumatonta

Sa­kat­tia ha­vit­te­le­va kai­vos­jät­ti törmäsi poh­ja­ve­teen, mutta kaa­voi­tus etenee silti – Suo­je­lun pur­ka­mi­nen olisi en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta

15.09.2023 07:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto on yksi liito-oravan pohjoisimmista asuinpaikoista, mutta sen suojelemiseksi tarvittaisiin lisää petoja

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to on yksi lii­to-ora­van poh­joi­sim­mis­ta asuin­pai­kois­ta, mutta sen suo­je­le­mi­sek­si tar­vit­tai­siin lisää petoja

15.09.2023 07:00
Tilaajille
Järviä piinaava vesirutto on iso ongelma, mutta se voi kääntyä voitoksi, jos valmistaminen lannoitteeksi onnistuu

Järviä pii­naa­va ve­si­rut­to on iso on­gel­ma, mutta se voi kääntyä voi­tok­si, jos val­mis­ta­mi­nen lan­noit­teek­si on­nis­tuu

15.09.2023 07:00
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla ennemmin kuin bussilla? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla autolla en­nem­min kuin bus­sil­la? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

09.09.2023 07:00
Tilaajille
Kurimo on erikoinen retkikohde, jota vaivanneita onnettomuuksia ja kummallisuuksia on pidetty kirouksena – Nämä merkit kertovat paikassa sijainneesta 1800-luvun rautaruukista

Kurimo on eri­koi­nen ret­ki­koh­de, jota vai­van­nei­ta on­net­to­muuk­sia ja kum­mal­li­suuk­sia on pidetty ki­rouk­se­na – Nämä merkit ker­to­vat pai­kas­sa si­jain­nees­ta 1800-lu­vun rau­ta­ruu­kis­ta

08.09.2023 07:00
Tilaajille
Miksi ruskalla on niin paljon värejä? Entä mitkä olosuhteet takaavat hienoimman väriloiston? Selvitimme mistä ruskassa on kyse

Miksi rus­kal­la on niin paljon värejä? Entä mitkä olo­suh­teet ta­kaa­vat hie­noim­man vä­ri­lois­ton? Sel­vi­tim­me mistä rus­kas­sa on kyse

06.09.2023 09:00
Tilaajille
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – Tämän vuoden epidemia on ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia – Tämän vuoden epi­de­mia on ollut poik­keuk­sel­li­nen

05.09.2023 16:44
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

05.09.2023 16:33
Tilaajille
Kesä oli Lapissa tavallista lämpimämpi – Utsjoella ja Inarissa eniten hellepäiviä elokuussa

Kesä oli Lapissa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi – Uts­joel­la ja Ina­ris­sa eniten hel­le­päi­viä elo­kuus­sa

05.09.2023 16:14
Tilaajille
Marjat ja sienet kertovat 37 vuotta sitten tapahtuneesta onnettomuudesta – Ydinlaskeuman vaikutuksia seurataan edelleen tarkasti

Marjat ja sienet ker­to­vat 37 vuotta sitten ta­pah­tu­nees­ta on­net­to­muu­des­ta – Ydin­las­keu­man vai­ku­tuk­sia seu­ra­taan edel­leen tar­kas­ti

29.08.2023 08:13
Tilaajille
Iiläisen Mirja Backmanin mielestä marjastus on ilmastoteko jos mikä – Tämänvuotinen ilmastoareena tuli lähelle ihmisten arkea

Ii­läi­sen Mirja Back­ma­nin mie­les­tä mar­jas­tus on il­mas­to­te­ko jos mikä – Tä­män­vuo­ti­nen il­mas­to­aree­na tuli lähelle ih­mis­ten arkea

28.08.2023 12:26
Tilaajille
Kolmen vuoden päästä sukeltaja Essi Keskinen palaa katsomaan, onko merenpohjassa tapahtunut muutoksia

Kolmen vuoden päästä su­kel­ta­ja Essi Kes­ki­nen palaa kat­so­maan, onko me­ren­poh­jas­sa ta­pah­tu­nut muu­tok­sia

28.08.2023 12:05
Tilaajille
Kyyn poikaset kuoriutuvat elokuussa, joten metsässä kannattaa katsella jalkoihinsa – Syksyllä kyy voi olla pihalla vain läpikulkumatkalla

Kyyn poi­ka­set kuo­riu­tu­vat elo­kuus­sa, joten met­säs­sä kan­nat­taa kat­sel­la jal­koi­hin­sa – Syk­syl­lä kyy voi olla pihalla vain lä­pi­kul­ku­mat­kal­la

28.08.2023 11:12
Kimalaisten jalkapallo-opettaja Olli Loukola lähti kanssamme pusikkoon katsomaan, mitä luonnolle kuuluu – Nyt hänen oma kaupunkipihansa rehottaa puolivillinä, sillä ryteikkökään ei ole sitä miltä näyttää

Ki­ma­lais­ten jal­ka­pal­lo-opet­ta­ja Olli Loukola lähti kans­sam­me pu­sik­koon kat­so­maan, mitä luon­nol­le kuuluu – Nyt hänen oma kau­pun­ki­pi­han­sa re­hot­taa puo­li­vil­li­nä, sillä ry­teik­kö­kään ei ole sitä miltä näyttää

26.08.2023 07:00
Tilaajille
Malminetsijä haluaa Etelä-Lapin suojeltuun retkeilyparatiisiin – Esiintymä on tunnettu kauan, mutta tähän asti paikka ei ole sopinut kaivostoimintaan

Mal­min­et­si­jä haluaa Ete­lä-La­pin suo­jel­tuun ret­kei­ly­pa­ra­tii­siin – Esiin­ty­mä on tun­net­tu kauan, mutta tähän asti paikka ei ole sopinut kai­vos­toi­min­taan

24.08.2023 12:30
Tilaajille
Uusia lajeja kansalliseen vieraslajiluetteloon

Uusia lajeja kan­sal­li­seen vie­ras­la­ji­luet­te­loon

21.08.2023 15:04 1
Suunnitteletko Lapin-matkaa? Pohjois-Lapissa ollaan jo termisen syksyn kynnyksellä, ja paikallisia yöpakkasiakin voi esiintyä

Suun­nit­te­let­ko La­pin-mat­kaa? Poh­jois-La­pis­sa ollaan jo ter­mi­sen syksyn kyn­nyk­sel­lä, ja pai­kal­li­sia yö­pak­ka­sia­kin voi esiin­tyä

21.08.2023 14:54
Tilaajille
Iin ilmastotapahtuma järjestetään keskusteluna iltanuotiolla – Sopivatko talous ja luonnon monimuotoisuus samaan metsään?

Iin il­mas­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­na il­ta­nuo­tiol­la – So­pi­vat­ko talous ja luonnon mo­ni­muo­toi­suus samaan met­sään?

21.08.2023 14:47
Tämä pelto on kuin mikä tahansa pelto, muttei kuitenkaan ole – Hiilen karkaaminen kertoo, miten ympäristökuorma pienenee

Tämä pelto on kuin mikä tahansa pelto, muttei kui­ten­kaan ole – Hiilen kar­kaa­mi­nen kertoo, miten ym­pä­ris­tö­kuor­ma pie­ne­nee

21.08.2023 07:00
Tilaajille
Miksi suo säilöö ruumiit häkellyttävän hyvin, entä ovatko virvatulet totta? – Nämä viisi arvoitusta tuovat jännittävän lisän suolla retkeilyyn

Miksi suo säilöö ruumiit hä­kel­lyt­tä­vän hyvin, entä ovatko vir­va­tu­let totta? – Nämä viisi ar­voi­tus­ta tuovat jän­nit­tä­vän lisän suolla ret­kei­lyyn

19.08.2023 07:00
Tilaajille
Kunnostus parantaa Liminganjoen kalojen oltavia – Tulevana perjantaina on talkoot, joihin voi osallistua kuka vain

Kun­nos­tus pa­ran­taa Li­min­gan­joen kalojen oltavia – Tu­le­va­na per­jan­tai­na on tal­koot, joihin voi osal­lis­tua kuka vain

19.08.2023 07:00
Tilaajille
NRK: Kyttyrälohen pyydystäminen Tenolla lopetetaan – Norja purkaa padon

NRK: Kyt­ty­rä­lo­hen pyy­dys­tä­mi­nen Tenolla lo­pe­te­taan – Norja purkaa padon

18.08.2023 12:29
Tilaajille
Jari-Matti Kuusela tutkii 1100-luvun polttohautaa ja muuta Itä-Lapin menneisyyttä – Sotavainajien etsintäryhmä avustaa tutkijoita

Ja­ri-Mat­ti Kuusela tutkii 1100-lu­vun polt­to­hau­taa ja muuta Itä-La­pin men­nei­syyt­tä – So­ta­vai­na­jien et­sin­tä­ryh­mä avustaa tut­ki­joi­ta

18.08.2023 12:21
Tilaajille
Oletko aina halunnut ennallistaa rämesuota? Sallassa järjestetään talkoot, joihin voi osallistua kuka vain

Oletko aina ha­lun­nut en­nal­lis­taa rä­me­suo­ta? Sal­las­sa jär­jes­te­tään tal­koot, joihin voi osal­lis­tua kuka vain

10.08.2023 09:51
Tilaajille
Heidi Niemen kartoitusreissu luontoon kestää kolme viikkoa, ja se on hänelle täysin vapaaehtoista – "Tämä on melkoista intohimoa lajiin"

Heidi Niemen kar­toi­tus­reis­su luon­toon kestää kolme viik­koa, ja se on hänelle täysin va­paa­eh­tois­ta – "Tämä on mel­kois­ta in­to­hi­moa lajiin"

10.08.2023 07:00
Tilaajille
Kasvoiko puu tänä kesänä erityisen reippaasti? Ilmaston lämpeneminen kasvattaa arvaamattomuutta, muttei välttämättä puita

Kas­voi­ko puu tänä kesänä eri­tyi­sen reip­paas­ti? Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen kas­vat­taa ar­vaa­mat­to­muut­ta, muttei vält­tä­mät­tä puita

09.08.2023 15:29
Tilaajille