Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Ympäristö ja ilmasto

Tälle sivulle on koottu Pohjoisen Polkujen ympäristöä ja ilmastoa koskevat aiheet. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon lisäksi täältä löytyvät muun muassa kaivoksia ja metsätaloutta käsittelevät jutut.
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – Yksi ris­ki­te­ki­jä on kokenut moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

17.02.2024 07:00
Oulangan luontokeskus suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

13.02.2024 11:06
Tilaajille
Rovaniemeläiskoulun oppilaat retkeilevät ja pyytävät madetta – Yön yli reissut trangiapitsoineen ovat mukavinta koulunkäyntiä

Ro­va­nie­me­läis­kou­lun op­pi­laat ret­kei­le­vät ja pyy­tä­vät madetta – Yön yli reissut tran­gia­pit­soi­neen ovat mu­ka­vin­ta kou­lun­käyn­tiä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen louk­kaan­tu­nut tai näl­kiin­ty­nyt

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Hossan Värikallion mysteerit kiinnostavat maailmalla – Pekka Honkakoski esittelee lyhytelokuvassaan rohkean väitteen kalliomaalausten tekijöistä

Hossan Vä­ri­kal­lion mys­tee­rit kiin­nos­ta­vat maail­mal­la – Pekka Hon­ka­kos­ki esit­te­lee ly­hy­te­lo­ku­vas­saan rohkean väit­teen kal­lio­maa­laus­ten te­ki­jöis­tä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­mayh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

08.02.2024 12:18
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:15
Tilaajille
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit ovat innoissaan vihreästä vedystä, joka muuttaa koko energiajärjestelmän

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit ovat in­nois­saan vih­reäs­tä ve­dys­tä, joka muuttaa koko ener­gia­jär­jes­tel­män

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Tuuli oli niin kova, että moottorikelkasta irtosi palasia – Pallaksen etsintöihin osallistuneet kertovat, miten tapaus vaikutti vapaaehtoisiin

Tuuli oli niin kova, että moot­to­ri­kel­kas­ta irtosi palasia – Pal­lak­sen et­sin­töi­hin osal­lis­tu­neet ker­to­vat, miten tapaus vai­kut­ti va­paa­eh­toi­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Pihabongauksen runsain laji oli urpiainen, jota havaittiin viime vuoteen verrattuna 400-kertaisesti

Pi­ha­bon­gauk­sen runsain laji oli ur­piai­nen, jota ha­vait­tiin viime vuoteen ver­rat­tu­na 400-ker­tai­ses­ti

01.02.2024 12:10
Tilaajille
Mökkirannasta Kuusamossa löydetyn hirvenpääkirveen materiaalista lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tyn hir­ven­pää­kir­veen ma­te­riaa­lis­ta li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 11:20
Tilaajille
Korvaako puolukka öljyn? Marjasta uutetaan luonnonvahaa, jota voidaan käyttää karkeissa ja kosmetiikassa

Kor­vaa­ko puo­luk­ka öl­jyn? ­Mar­jas­ta uu­te­taan luon­non­va­haa, jota voidaan käyttää kar­keis­sa ja kos­me­tii­kas­sa

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Miksi Utsjoen varpuset ovat suurempia kuin Helsingin varpuset? Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme

Miksi Utsjoen var­pu­set ovat suu­rem­pia kuin Hel­sin­gin var­pu­set? Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy alueen hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy alueen hurja men­nei­syys

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Porot saivat taas luvan laiduntaa Mallan luonnonpuistossa – Eläimet näyttävät lyhyessä ajassa muuttaneen suojelualueen kasvistoa

Porot saivat taas luvan lai­dun­taa Mallan luon­non­puis­tos­sa – Eläimet näyt­tä­vät ly­hyes­sä ajassa muut­ta­neen suo­je­lua­lueen kas­vis­toa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

19.01.2024 17:00
Tilaajille
Tutkimus: Iso osa Kemijoen lohenpoikasista kuolee Petäjäskosken alueelle, nykyinen läpäisyaste ei riittäisi kestävään kantaan

Tut­ki­mus: Iso osa Ke­mi­joen lo­hen­poi­ka­sis­ta kuolee Pe­tä­jäs­kos­ken alueel­le, ny­kyi­nen lä­päi­syas­te ei riit­täi­si kes­tä­vään kantaan

19.01.2024 17:00
Tilaajille
Tammikuun sateenkaari hämmästytti Tervolassa:  "Saman vuorokauden aikana taivaalla näkyy sekä revontulet että sateenkaari"

Tam­mi­kuun sa­teen­kaa­ri häm­mäs­tyt­ti Ter­vo­las­sa:  "Saman vuo­ro­kau­den aikana tai­vaal­la näkyy sekä re­von­tu­let että sa­teen­kaa­ri"

19.01.2024 11:17
Tilaajille
Veden kierrosta luonnossa tiedetään yllättävän vähän, joten nyt tutkijat mittaavat veden sormenjälkiä kolmessa pohjoisen paikassa

Veden kier­ros­ta luon­nos­sa tie­de­tään yl­lät­tä­vän vähän, joten nyt tut­ki­jat mit­taa­vat veden sor­men­jäl­kiä kol­mes­sa poh­joi­sen pai­kas­sa

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen kaa­tu­mi­nen oli voitto luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töil­le, mutta mitkä jo­ki­osuu­den luon­to­ar­vot oikein ovat?

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen kaa­tu­mi­nen oli voitto luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töil­le, mutta mitkä jo­kio­suu­den luon­toar­vot oikein ovat?

13.01.2024 07:00
Tilaajille
Karpalosta tuli yksi Suomen parhaista kasvisravintoloista, vaikka sellaisen ei pitänyt pysyä edes pystyssä Kuusamossa

Kar­pa­los­ta tuli yksi Suomen par­hais­ta kas­vis­ra­vin­to­lois­ta, vaikka sel­lai­sen ei pitänyt pysyä edes pys­tys­sä Kuu­sa­mos­sa

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Perämeri jäätyi kauttaaltaan lähes kuukautta tavallista aikaisemmin – 2000-luvulla vastaavaa on nähty vain kahdesti

Pe­rä­me­ri jäätyi kaut­taal­taan lähes kuu­kaut­ta ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min – 2000-lu­vul­la vas­taa­vaa on nähty vain kah­des­ti

04.01.2024 11:04
Lumivyöryyn jäänyttä lasta etsitään Pallastunturilla ankarassa säässä: pakkasta on jopa 24 astetta, tuuli lisää kylmyyttä

Lu­mi­vyö­ryyn jää­nyt­tä lasta et­si­tään Pal­las­tun­tu­ril­la an­ka­ras­sa säässä: pak­kas­ta on jopa 24 as­tet­ta, tuuli lisää kyl­myyt­tä

03.01.2024 23:45
Tilaajille
Yle: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Tukesin päätöksen Viiankiaavan malminetsinnästä

Yle: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Tukesin pää­tök­sen Viian­kiaa­van mal­mi­net­sin­näs­tä

03.01.2024 11:39
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – Asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – A­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

03.01.2024 11:31
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

03.01.2024 11:19
Tilaajille
Kaikki 4 Ylinamman sisarusta halusivat alkaa poronhoitajiksi, mutta kuinka kävi? Yksi rakastaa työssään jopa sääskien ininää, toinen tarjoaa meditaatiota hangella porojen joukossa

Kaikki 4 Yli­nam­man si­sa­rus­ta ha­lu­si­vat alkaa po­ron­hoi­ta­jik­si, mutta kuinka kävi? Yksi ra­kas­taa työs­sään jopa sääs­kien ininää, toinen tarjoaa me­di­taa­tio­ta han­gel­la porojen jou­kos­sa

30.12.2023 07:00
Tilaajille