Polkujuoksu: Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

Kätketyt helmet: Li­to­kai­ra on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

Erätaidot: Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan siitä, miten luon­nos­sa ollaan

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Luonto

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen eläimiä, eli nisäkkäitä, lintuja, kaloja, hyönteisiä ja selkärangattomia koskevat jutut. Tänne kootaan myös kasvit, sienet ja muut luontoaiheiset artikkelit.
Kati Alatalon kylmä sauna on täynnä apua tarvitsevia siilejä – Pahka-siili kerää massaa ennen vapautusta luontoon
Tilaajille

Kati Ala­ta­lon kylmä sauna on täynnä apua tar­vit­se­via siilejä – Pah­ka-sii­li kerää massaa ennen va­pau­tus­ta luon­toon

02.12.2023 07:00
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa – Ensimmäinen havainto tehtiin Kajaanissa, ja nyt havaintoja on jo seitsemältä paikkakunnalta

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa – En­sim­mäi­nen ha­vain­to tehtiin Ka­jaa­nis­sa, ja nyt ha­vain­to­ja on jo seit­se­mäl­tä paik­ka­kun­nal­ta

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

29.11.2023 12:21
Tilaajille
Kuntivaaran ulkoilureitin torppaus ei kelpaa Kuusamolle – "Olisi paras, että olisi yksi merkitty reitti, jota karhutkin väistävät"

Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­paus ei kelpaa Kuu­sa­mol­le – "Olisi paras, että olisi yksi mer­kit­ty reitti, jota kar­hut­kin väis­tä­vät"

29.11.2023 11:11
Tilaajille
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella vuosikymmenien tauon jälkeen

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la vuo­si­kym­me­nien tauon jälkeen

28.11.2023 13:42
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Ailangantunturin nieriöitä – Kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – Kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Kannanhoidollinen karhunmetsästys voi loppua, mutta poronhoitoalueella pyynti jatkuu entiseen tapaan

Kan­nan­hoi­dol­li­nen kar­hun­met­säs­tys voi loppua, mutta po­ron­hoi­to­alueel­la pyynti jatkuu en­ti­seen tapaan

18.11.2023 07:00
Tilaajille
Kainuusta löytyi jättiraakku – "Kukaties maailman suurin"

Kai­nuus­ta löytyi jät­ti­raak­ku – "Ku­ka­ties maail­man suurin"

17.11.2023 12:40
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Lintujen talvielämää Oulangalla voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suositun luontoliven

Lin­tu­jen tal­vi­elä­mää Ou­lan­gal­la voi jälleen seurata suorana – WWF avaa suo­si­tun luon­to­li­ven

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Törmäpääskyt valtasivat rajamontun, ja nyt Haaparanta joutuu rakentamaan uhanalaisille linnuille uuden pesimäalueen kevääksi

Tör­mä­pääs­kyt val­ta­si­vat ra­ja­mon­tun, ja nyt Haa­pa­ran­ta joutuu ra­ken­ta­maan uhan­alai­sil­le lin­nuil­le uuden pe­si­mä­alueen ke­vääk­si

04.11.2023 07:00
Tilaajille
Vuoden luontokuva on Jetro Luhtaan dramaattinen maisema Käsivarren erämaasta – Turkkia ravisteleva orava on nisäkkäiden sarjan paras

Vuoden luon­to­ku­va on Jetro Luhtaan dra­maat­ti­nen maisema Kä­si­var­ren erä­maas­ta – Turkkia ra­vis­te­le­va orava on ni­säk­käi­den sarjan paras

01.11.2023 11:01
Tilaajille
Pihalinnun hoitola auttaa silmävammaista käpytikkaa, siipensä loukannutta hiirihaukkaa ja muita potilaita – Syksyn sesongissa nuoret linnut joutuvat vaikeuksiin kokemattomuuttaan

Pi­ha­lin­nun hoitola auttaa sil­mä­vam­mais­ta kä­py­tik­kaa, sii­pen­sä lou­kan­nut­ta hii­ri­hauk­kaa ja muita po­ti­lai­ta – Syksyn se­son­gis­sa nuoret linnut jou­tu­vat vai­keuk­siin ko­ke­mat­to­muut­taan

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Miksi osa lehtipuista ei ehtinyt luopua kesäasustaan ennen pakkasia? Sukujuuret selittävät jopa saman puulajin eri yksilöiden välisiä eroja

Miksi osa leh­ti­puis­ta ei ehtinyt luopua ke­sä­asus­taan ennen pak­ka­sia? Su­ku­juu­ret se­lit­tä­vät jopa saman puu­la­jin eri yk­si­löi­den välisiä eroja

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:04
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto ja riistakeskus ovat eri linjoilla il­vek­sen metsästysmääristä, mutta ihmisten asenteesta ne ovat yhtä mieltä

Luon­non­suo­je­lu­liit­to ja riis­ta­kes­kus ovat eri lin­joil­la il­vek­sen met­säs­tys­mää­ris­tä, mutta ih­mis­ten asen­tees­ta ne ovat yhtä mieltä

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Euroopanmajavan kanta vahvistuu Länsi-Lapissa – Sen paluu tukee luonnon monimuotoisuutta, mutta lisää samalla tuhoja

Eu­roo­pan­ma­ja­van kanta vah­vis­tuu Län­si-La­pis­sa – Sen paluu tukee luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta, mutta lisää samalla tuhoja

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Raakkujen vanhainkodissa asukkaiden keski-ikä on 90 vuotta, ja se on vasta vähän – Seurasimme raakkujen elämää juuri ennen niiden siirtymistä talvilevolle

Raak­ku­jen van­hain­ko­dis­sa asuk­kai­den kes­ki-ikä on 90 vuotta, ja se on vasta vähän – ­Seu­ra­sim­me raak­ku­jen elämää juuri ennen niiden siir­ty­mis­tä tal­vi­le­vol­le

13.10.2023 14:20 1
Tilaajille
Oulun keskustassa on aivan poikkeuksellinen mahdollisuus nähdä kutevia taimenia – Näillä ohjeilla löydät oikean paikan oikeaan aikaan

Oulun kes­kus­tas­sa on aivan poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus nähdä kutevia tai­me­nia – Näillä oh­jeil­la löydät oikean paikan oikeaan aikaan

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

07.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Hirvikärpänen on levinnyt jo napapiirin korkeudelle – Joskus hirvikärpäseksi luultu kiusankappale onkin lintukärpänen

Hir­vi­kär­pä­nen on le­vin­nyt jo na­pa­pii­rin kor­keu­del­le – Joskus hir­vi­kär­pä­sek­si luultu kiu­san­kap­pa­le onkin lin­tu­kär­pä­nen

30.09.2023 07:00
Tilaajille
Lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa

Lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­sä­au­to­tie­tä Sal­las­sa

30.09.2023 07:00
Tilaajille
Naalinpentuja löytyi lisää – Riistakamera paljasti kaksi onnistunutta pesintää lisää

Naa­lin­pen­tu­ja löytyi lisää – ­Riis­ta­ka­me­ra pal­jas­ti kaksi on­nis­tu­nut­ta pe­sin­tää lisää

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Näitä suuria yöperhosia on liikkeellä ennätysmäisesti – Jenni Krekilän lemmikit yrittivät syödä otuksen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa perhosta"

Näitä suuria yö­per­ho­sia on liik­keel­lä en­nä­tys­mäi­ses­ti – Jenni Kre­ki­län lem­mi­kit yrit­ti­vät syödä otuk­sen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa per­hos­ta"

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asuin­aluet­ta – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Laji leviää hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Laji leviää hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – Etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – Ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Yhtäkkiä vihreät koivikot vaihtuivat ruskeaan ja puut oli syöty lehdettömiksi – Myös 20 vuotta sitten tuholaiset muokkasivat Lapin maisemia

Yht­äk­kiä vihreät koi­vi­kot vaih­tui­vat rus­keaan ja puut oli syöty leh­det­tö­mik­si – Myös 20 vuotta sitten tu­ho­lai­set muok­ka­si­vat Lapin mai­se­mia

15.09.2023 21:00
Tilaajille