Varusteet: Mah­tui­si­ko kesän ka­len­te­riin vielä seik­kai­lu? Lis­ta­sim­me 27 ta­pah­tu­maa

Retkikohteet: Oulun kor­keu­del­la on my­kis­tä­vän hieno luon­non­näh­tä­vyys, joka on par­haim­mil­laan juuri nyt

Palautekysely: Tästä pääset ker­to­maan mie­li­pi­tee­si Poh­joi­sen Po­luis­ta

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Kasvit ja sienet

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen kasveja ja sieniä koskevat jutut.
Kasvimuseon johtaja testamenttasi keräämänsä kasvinäytteet yliopistolle – Kun kokoelma käytiin hakemassa, muuttolaatikoita tuli yli 70
Tilaajille

Kas­vi­mu­seon johtaja tes­ta­ment­ta­si ke­rää­män­sä kas­vi­näyt­teet yli­opis­tol­le – Kun ko­koel­ma käytiin ha­ke­mas­sa, muut­to­laa­ti­koi­ta tuli yli 70

22.05.2022 16:00
Linnuistaan tunnettu Liminganlahti on myös monen uhanalaisen kasvin koti – Lahden vesi on niin makeaa, että se kelpaa jopa järvisimpukalle

Lin­nuis­taan tun­net­tu Li­min­gan­lah­ti on myös monen uhan­alai­sen kasvin koti – Lahden vesi on niin makeaa, että se kelpaa jopa jär­vi­sim­pu­kal­le

20.05.2022 07:00
Tilaajille
Maaperän mineraaleja voi etsiä myös luminäytteestä – Maastossa ei tarvita raskaita koneita tai kairausta: "Luonnossa voi liikkua vaikka hiihtämällä"

Maa­pe­rän mi­ne­raa­le­ja voi etsiä myös lu­mi­näyt­tees­tä – Maas­tos­sa ei tarvita ras­kai­ta koneita tai kai­raus­ta: "Luon­nos­sa voi liikkua vaikka hiih­tä­mäl­lä"

07.05.2022 07:01
Tilaajille
Krunnien saaristo on Perämeren luontoaarre – Vastaavat paikat, joissa metsä kohoaa merestä, ovat maailmanlaajuisesti äärimmäisen harvinaisia

Krun­nien saa­ris­to on Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Vas­taa­vat paikat, joissa metsä kohoaa me­res­tä, ovat maail­man­laa­jui­ses­ti ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia

15.04.2022 06:15
Tilaajille
Pohjoisiin järviin levittäytyneelle vesirutolle haetaan käyttötarkoitusta – Vieraslajin voi mädättää biokaasuksi ja siitä voi olla hyötyä myös pelloille levitettynä

Poh­joi­siin järviin le­vit­täy­ty­neel­le ve­si­ru­tol­le haetaan käyt­tö­tar­koi­tus­ta – Vie­ras­la­jin voi mä­dät­tää bio­kaa­suk­si ja siitä voi olla hyötyä myös pel­loil­le le­vi­tet­ty­nä

14.03.2022 14:00
Tilaajille
Poikkeuksellisen runsas tikankonttiesiintymä suojeluun Oulussa – Luonnonperintösäätiö osti 14 hehtaarin metsäkiinteistön

Poik­keuk­sel­li­sen runsas ti­kan­kont­ti­esiin­ty­mä suo­je­luun Oulussa – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti 14 heh­taa­rin met­sä­kiin­teis­tön

02.02.2022 14:25 1
Tilaajille
Alkuun piti tutustua vain kääpiin, mutta tieteellinen sienestys vei Saara Salmelan mukanaan – Harrastajat keräsivät kuudessa vuodessa lähes 100 000 sienihavaintoa

Alkuun piti tu­tus­tua vain kää­piin, mutta tie­teel­li­nen sie­nes­tys vei Saara Sal­me­lan mu­ka­naan – Har­ras­ta­jat ke­rä­si­vät kuu­des­sa vuo­des­sa lähes 100 000 sie­ni­ha­vain­toa

28.12.2021 10:00
Tilaajille
Amanuenssi Rauni Partasen väistöskirja jäi tekemättä, kun tutkimusaineisto tuhoutui tulipalossa – Kilpisjärven kasveja hän aikoo silti tutkia eläkkeelläkin

Ama­nuens­si Rauni Par­ta­sen väis­tös­kir­ja jäi te­ke­mät­tä, kun tut­ki­mus­ai­neis­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – ­Kil­pis­jär­ven kasveja hän aikoo silti tutkia eläk­keel­lä­kin

01.09.2021 14:44
Tilaajille
Sylin täydeltä halattavaa – Tällaisia kertomuksia ja kuvia lukijat lähettivät suurista puista eri puolilta Lappia

Sylin täy­del­tä ha­lat­ta­vaa – Täl­lai­sia ker­to­muk­sia ja kuvia lukijat lä­het­ti­vät suu­ris­ta puista eri puo­lil­ta Lappia

14.12.2021 11:44
Tilaajille