Retkikohteet: Mitä tehdä Kai­nuus­sa? Tältä sivulta löydät Poh­joi­sen Pol­ku­jen Kai­nuu­hun liit­ty­vät jutut

Kätketyt helmet: Ma­na­man­sa­los­ta ret­kei­li­jä löytää ki­lo­met­reit­täin hiek­ka­ran­taa ja jär­ven­sel­kä, joka tuntuu mereltä

Retkikohteet: Mil­lai­nen paikka Pal­ja­kan kan­sal­lis­puis­to on, ja kan­nat­taa­ko sinne lähteä ret­kel­le?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Kasvit ja sienet

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen kasveja ja sieniä koskevat jutut.
Pientareiden niitto herättää voimakastakin vastustusta, vaikka oikeasti se edistää monimuotoisuutta – Suomen maanteiden varsilla kasvaa 100 tuhatta hehtaaria niittyjä
Tilaajille

Pien­ta­rei­den niitto he­rät­tää voi­ma­kas­ta­kin vas­tus­tus­ta, vaikka oi­keas­ti se edistää mo­ni­muo­toi­suut­ta – Suomen maan­tei­den var­sil­la kasvaa 100 tuhatta heh­taa­ria niit­ty­jä

30.06.2022 09:18
Liminganlahden luontokeskuksella istutetaan kukkia tällä viikolla – Kukkalan avulla paikallisiin kasveihin pääsee tutustumaan häiritsemättä luontoa

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sel­la is­tu­te­taan kukkia tällä vii­kol­la – Kuk­ka­lan avulla pai­kal­li­siin kas­vei­hin pääsee tu­tus­tu­maan häi­rit­se­mät­tä luontoa

22.06.2022 09:03
Lapin sitkeät alkuperäislajit voivat olla ratkaisu ruokapulaan – Niitä viljelevä Katja Misikangas sai teini-ikäisenä tarpeekseen kaikista tropeista, mutta päätyi silti luonnonyrttiyrittäjäksi

Lapin sitkeät al­ku­pe­räis­la­jit voivat olla rat­kai­su ruo­ka­pu­laan – Niitä vil­je­le­vä Katja Mi­si­kan­gas sai tei­ni-ikäi­se­nä tar­peek­seen kai­kis­ta tro­peis­ta, mutta päätyi silti luon­non­yrt­ti­yrit­tä­jäk­si

16.06.2022 12:38
Jättömaalla kasvaa villiyrttien aarreaitta – Listasimme 13 retkeilijälle hyödyllistä kasvia, jotka ovat parhaimmillaan juuri nyt

Jät­tö­maal­la kasvaa vil­li­yrt­tien aar­re­ait­ta – Lis­ta­sim­me 13 ret­kei­li­jäl­le hyö­dyl­lis­tä kasvia, jotka ovat par­haim­mil­laan juuri nyt

07.06.2022 08:22
Tilaajille
Tappavan myrkyllinen korvasieni on alkukesän ainutlaatuinen herkku – Tiesitkö, että niitä on oikeasti useita lajeja, joista yksi on jopa myrkytön?

Tap­pa­van myr­kyl­li­nen kor­va­sie­ni on al­ku­ke­sän ai­nut­laa­tui­nen herkku – Tie­sit­kö, että niitä on oi­keas­ti useita lajeja, joista yksi on jopa myr­ky­tön?

04.06.2022 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että osa muurahaisistakin teeskentelee ahkeraa? Minttu Heimovirta kirjoitti erilaisen luontokirjan, jossa koukkuna ovat seksijuorut ja murhamysteerit

Tie­sit­kö, että osa muu­ra­hai­sis­ta­kin tees­ken­te­lee ah­ke­raa? Minttu Hei­mo­vir­ta kir­joit­ti eri­lai­sen luon­to­kir­jan, jossa kouk­ku­na ovat sek­si­juo­rut ja mur­ha­mys­tee­rit

30.05.2022 08:24
Tilaajille
Etelä-Suomen puistoissa voi bongata fantasiakirjoista tuttuja puulajeja – Niiden opiskelu on yllättävän kiehtovaa
Essee Noora Vaarala

Ete­lä-Suo­men puis­tois­sa voi bongata fan­ta­sia­kir­jois­ta tuttuja puu­la­je­ja – Niiden opis­ke­lu on yl­lät­tä­vän kieh­to­vaa

25.05.2022 07:00
Tilaajille
Kasvimuseon johtaja testamenttasi keräämänsä kasvinäytteet yliopistolle – Kun kokoelma käytiin hakemassa, muuttolaatikoita tuli yli 70

Kas­vi­mu­seon johtaja tes­ta­ment­ta­si ke­rää­män­sä kas­vi­näyt­teet yli­opis­tol­le – Kun ko­koel­ma käytiin ha­ke­mas­sa, muut­to­laa­ti­koi­ta tuli yli 70

22.05.2022 16:00
Tilaajille
Linnuistaan tunnettu Liminganlahti on myös monen uhanalaisen kasvin koti – Lahden vesi on niin makeaa, että se kelpaa jopa järvisimpukalle

Lin­nuis­taan tun­net­tu Li­min­gan­lah­ti on myös monen uhan­alai­sen kasvin koti – Lahden vesi on niin makeaa, että se kelpaa jopa jär­vi­sim­pu­kal­le

20.05.2022 07:00
Tilaajille
Maaperän mineraaleja voi etsiä myös luminäytteestä – Maastossa ei tarvita raskaita koneita tai kairausta: "Luonnossa voi liikkua vaikka hiihtämällä"

Maa­pe­rän mi­ne­raa­le­ja voi etsiä myös lu­mi­näyt­tees­tä – Maas­tos­sa ei tarvita ras­kai­ta koneita tai kai­raus­ta: "Luon­nos­sa voi liikkua vaikka hiih­tä­mäl­lä"

07.05.2022 07:01
Tilaajille
Krunnien saaristo on Perämeren luontoaarre – Vastaavat paikat, joissa metsä kohoaa merestä, ovat maailmanlaajuisesti äärimmäisen harvinaisia

Krun­nien saa­ris­to on Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Vas­taa­vat paikat, joissa metsä kohoaa me­res­tä, ovat maail­man­laa­jui­ses­ti ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia

15.04.2022 06:15
Tilaajille
Pohjoisiin järviin levittäytyneelle vesirutolle haetaan käyttötarkoitusta – Vieraslajin voi mädättää biokaasuksi ja siitä voi olla hyötyä myös pelloille levitettynä

Poh­joi­siin järviin le­vit­täy­ty­neel­le ve­si­ru­tol­le haetaan käyt­tö­tar­koi­tus­ta – Vie­ras­la­jin voi mä­dät­tää bio­kaa­suk­si ja siitä voi olla hyötyä myös pel­loil­le le­vi­tet­ty­nä

14.03.2022 14:00
Tilaajille
Poikkeuksellisen runsas tikankonttiesiintymä suojeluun Oulussa – Luonnonperintösäätiö osti 14 hehtaarin metsäkiinteistön

Poik­keuk­sel­li­sen runsas ti­kan­kont­ti­esiin­ty­mä suo­je­luun Oulussa – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti 14 heh­taa­rin met­sä­kiin­teis­tön

02.02.2022 14:25 1
Tilaajille
Alkuun piti tutustua vain kääpiin, mutta tieteellinen sienestys vei Saara Salmelan mukanaan – Harrastajat keräsivät kuudessa vuodessa lähes 100 000 sienihavaintoa

Alkuun piti tu­tus­tua vain kää­piin, mutta tie­teel­li­nen sie­nes­tys vei Saara Sal­me­lan mu­ka­naan – Har­ras­ta­jat ke­rä­si­vät kuu­des­sa vuo­des­sa lähes 100 000 sie­ni­ha­vain­toa

28.12.2021 10:00
Tilaajille
Amanuenssi Rauni Partasen väistöskirja jäi tekemättä, kun tutkimusaineisto tuhoutui tulipalossa – Kilpisjärven kasveja hän aikoo silti tutkia eläkkeelläkin

Ama­nuens­si Rauni Par­ta­sen väis­tös­kir­ja jäi te­ke­mät­tä, kun tut­ki­mus­ai­neis­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – ­Kil­pis­jär­ven kasveja hän aikoo silti tutkia eläk­keel­lä­kin

01.09.2021 14:44
Tilaajille
Sylin täydeltä halattavaa – Tällaisia kertomuksia ja kuvia lukijat lähettivät suurista puista eri puolilta Lappia

Sylin täy­del­tä ha­lat­ta­vaa – Täl­lai­sia ker­to­muk­sia ja kuvia lukijat lä­het­ti­vät suu­ris­ta puista eri puo­lil­ta Lappia

14.12.2021 11:44
Tilaajille