Polkujuoksu: Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

Kätketyt helmet: Li­to­kai­ra on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

Erätaidot: Sel­vi­tim­me vas­tauk­set 15 ki­pe­rään ret­ki­pul­maan siitä, miten luon­nos­sa ollaan

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 5,90 €/kk, tilaa tästä!

Oulun seutu

Näin syntyy Aurinkojärvi, jonka täyttäminen kestää ainakin kaksi vuotta – Sukeltajien iloksi pohjassa on taidetta ja shakkilauta
Tilaajille

Näin syntyy Au­rin­ko­jär­vi, jonka täyt­tä­mi­nen kestää ainakin kaksi vuotta – Su­kel­ta­jien iloksi poh­jas­sa on tai­det­ta ja shak­ki­lau­ta

02.12.2023 07:00
Kati Alatalon kylmä sauna on täynnä apua tarvitsevia siilejä – Pahka-siili kerää massaa ennen vapautusta luontoon

Kati Ala­ta­lon kylmä sauna on täynnä apua tar­vit­se­via siilejä – Pah­ka-sii­li kerää massaa ennen va­pau­tus­ta luon­toon

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Selviytyjissä kisannut Riitta-Liisa Roponen muistelee viidakkoseikkailua lämmöllä – Luontoihmistä taivasalla yöpyminen tai ötökät eivät hirvittäneet, mutta haastavinta olivat ihmiset

Sel­viy­ty­jis­sä ki­san­nut Riit­ta-Lii­sa Roponen muis­te­lee vii­dak­ko­seik­kai­lua läm­möl­lä – Luon­to­ih­mis­tä tai­va­sal­la yö­py­mi­nen tai ötökät eivät hir­vit­tä­neet, mutta haas­ta­vin­ta olivat ihmiset

02.12.2023 07:00
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Millaista on tunkata Suomen pienintä laskettelurinnettä ylös 4 tuntia putkeen? Nuts Köykkyri on pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä

Mil­lais­ta on tunkata Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä ylös 4 tuntia put­keen? Nuts Köyk­ky­ri on pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä

26.11.2023 18:42
Tilaajille
Miksi suolla retkeily on parasta juuri nyt? Tällainen kohde on Litokaira, joka on tuntematon erämaa aivan Lapin eteläreunalla

Miksi suolla ret­kei­ly on parasta juuri nyt? Täl­lai­nen kohde on Li­to­kai­ra, joka on tun­te­ma­ton erämaa aivan Lapin ete­lä­reu­nal­la

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Jemina Pirnes, 35, ottaa lapset mukaan hiihtolenkille, jotta voi hiihtää milloin itse haluaa

Jemina Pirnes, 35, ottaa lapset mukaan hiih­to­len­kil­le, jotta voi hiihtää milloin itse haluaa

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Luonnonpimeä houkuttaa mutta kaupungeissa on paljon ja vääränlaisia valoja – Tästä syystä keinovalot ovat syrjäyttäneet lempeän hämäränhyssyn

Luon­non­pi­meä hou­kut­taa mutta kau­pun­geis­sa on paljon ja vää­rän­lai­sia valoja – Tästä syystä kei­no­va­lot ovat syr­jäyt­tä­neet lempeän hä­mä­rän­hys­syn

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Tämän talven Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – Syynä Pikku-Syötteen epävarma tilanne

Tämän talven Rajalta rajalle -hiihto on peruttu – Syynä Pik­ku-Syöt­teen epä­var­ma tilanne

20.11.2023 14:10
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

18.11.2023 07:00
Tilaajille
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyttökelpoiset rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hy­vän­sä, mutta ostajan pitää purkaa ja kuskata käyt­tö­kel­poi­set ra­ken­nuk­set pois

17.11.2023 08:18
Tilaajille
Syötteen luontokeskus avautuu taas joulukuussa

Syöt­teen luon­to­kes­kus avautuu taas jou­lu­kuus­sa

16.11.2023 13:36
Tilaajille
Maanjäristysvaara kasvaa Pohjois-Suomessa – "Olimme yllättyneitä, kuinka paljon niitä oli", sanoo tutkija pakkasjäristyksistä

Maan­jä­ris­tys­vaa­ra kasvaa Poh­jois-Suo­mes­sa – "Olimme yl­lät­ty­nei­tä, kuinka paljon niitä oli", sanoo tutkija pak­kas­jä­ris­tyk­sis­tä

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

11.11.2023 07:00
Tilaajille
Pyöriä huoltava Timo Isokääntä varoittaa vääränlaisesta vaihteiden käytöstä – Nämä asiat sähköpyörällä ajavan tulee muistaa

Pyöriä huol­ta­va Timo Iso­kään­tä va­roit­taa vää­rän­lai­ses­ta vaih­tei­den käy­tös­tä – Nämä asiat säh­kö­pyö­räl­lä ajavan tulee muistaa

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Pihalinnun hoitola auttaa silmävammaista käpytikkaa, siipensä loukannutta hiirihaukkaa ja muita potilaita – Syksyn sesongissa nuoret linnut joutuvat vaikeuksiin kokemattomuuttaan

Pi­ha­lin­nun hoitola auttaa sil­mä­vam­mais­ta kä­py­tik­kaa, sii­pen­sä lou­kan­nut­ta hii­ri­hauk­kaa ja muita po­ti­lai­ta – Syksyn se­son­gis­sa nuoret linnut jou­tu­vat vai­keuk­siin ko­ke­mat­to­muut­taan

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Meri jäätyy etuajassa Perämerellä, mutta milloin jäälle uskaltaa mennä? Hyvien olosuhteiden ansiosta on tulossa sileää ja vahvaa teräsjäätä

Meri jäätyy etu­ajas­sa Pe­rä­me­rel­lä, mutta milloin jäälle us­kal­taa mennä? Hyvien olo­suh­tei­den an­sios­ta on tulossa sileää ja vahvaa te­räs­jää­tä

28.10.2023 07:00
Tilaajille
Ouluun avattiin uusi boulder-sali, jonka värimaailma ottaa vaikutteita pohjoisesta ja kaamoksesta

Ouluun avat­tiin uusi boul­der-sa­li, jonka vä­ri­maail­ma ottaa vai­kut­tei­ta poh­joi­ses­ta ja kaa­mok­ses­ta

23.10.2023 13:00
Tilaajille
Harrastajat rakentavat itse alamäkipyöräilypuistoa, mutta reittien parantelusta tuli aluksi noottia – Aina auki olevassa puistossa ajaminen on ilmaista kaikille

Har­ras­ta­jat ra­ken­ta­vat itse ala­mä­ki­pyö­räi­ly­puis­toa, mutta reit­tien pa­ran­te­lus­ta tuli aluksi noottia – Aina auki ole­vas­sa puis­tos­sa aja­mi­nen on il­mais­ta kai­kil­le

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Unohtuneesta luontopolusta tuli palkittu virkistyskohde Iissä – Maisemanhoitajina toimivat oman kylän lampaat

Unoh­tu­nees­ta luon­to­po­lus­ta tuli pal­kit­tu vir­kis­tys­koh­de Iissä – Mai­se­man­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat oman kylän lampaat

21.10.2023 07:00
Tilaajille
Syötteen fillariparatiisiin odotetaan nyt kansainvälisiä polkijoita – Maastoreitit kiinnostavat, koska ne kulkevat oikeasti polkuja pitkin

Syöt­teen fil­la­ri­pa­ra­tii­siin odo­te­taan nyt kan­sain­vä­li­siä pol­ki­joi­ta – ­Maas­to­rei­tit kiin­nos­ta­vat, koska ne kul­ke­vat oi­keas­ti polkuja pitkin

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Ämpäreihin noukitut 95 rantaroskaa kertovat, missä kunnossa Perämeri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

Äm­pä­rei­hin nou­ki­tut 95 ran­ta­ros­kaa ker­to­vat, missä kun­nos­sa Pe­rä­me­ri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

14.10.2023 07:00
Tilaajille
Oulun keskustassa on aivan poikkeuksellinen mahdollisuus nähdä kutevia taimenia – Näillä ohjeilla löydät oikean paikan oikeaan aikaan

Oulun kes­kus­tas­sa on aivan poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus nähdä kutevia tai­me­nia – Näillä oh­jeil­la löydät oikean paikan oikeaan aikaan

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

07.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Sanginjoen Ahinmajan vuokraus keskeytyy kuukausiksi – Tieremontti sulkee suositun vuokratuvan ensi vuonna

San­gin­joen Ahin­ma­jan vuok­raus kes­key­tyy kuu­kau­sik­si – Tie­re­mont­ti sulkee suo­si­tun vuok­ra­tu­van ensi vuonna

07.10.2023 07:00
Tilaajille
Näitä suuria yöperhosia on liikkeellä ennätysmäisesti – Jenni Krekilän lemmikit yrittivät syödä otuksen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa perhosta"

Näitä suuria yö­per­ho­sia on liik­keel­lä en­nä­tys­mäi­ses­ti – Jenni Kre­ki­län lem­mi­kit yrit­ti­vät syödä otuk­sen: "Ikinä en ole nähnyt noin isoa per­hos­ta"

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Koitelikeskukselle ei löytynyt vieläkään tekijää, mutta alueen kehittäminen jatkuu – Juuri nyt Sahasaaressa kunnostetaan pitkospuita

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le ei löy­ty­nyt vie­lä­kään te­ki­jää, mutta alueen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu – Juuri nyt Sa­ha­saa­res­sa kun­nos­te­taan pit­kos­pui­ta

23.09.2023 07:00
Yksinäinen metsäpeura herättää huomiota Kasitien varressa – Laji leviää hiljalleen Pohjois-Pohjanmaalla

Yk­si­näi­nen met­sä­peu­ra he­rät­tää huo­mio­ta Ka­si­tien var­res­sa – Laji leviää hil­jal­leen Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.09.2023 07:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto on yksi liito-oravan pohjoisimmista asuinpaikoista, mutta sen suojelemiseksi tarvittaisiin lisää petoja

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to on yksi lii­to-ora­van poh­joi­sim­mis­ta asuin­pai­kois­ta, mutta sen suo­je­le­mi­sek­si tar­vit­tai­siin lisää petoja

15.09.2023 07:00
Tilaajille