Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Eläimet

Tältä sivulta löydät Pohjoisen Polkujen eläimiin liittyvät jutut: Nisäkkäät, linnut, kalat, hyönteiset ja muut.
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

11.02.2024 14:56
Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen louk­kaan­tu­nut tai näl­kiin­ty­nyt

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Marja Pyhtilä tekee lemmikkiensä karvasta lämpimiä ja pörröisiä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

Marja Pyhtilä tekee lem­mik­kien­sä kar­vas­ta läm­pi­miä ja pör­röi­siä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Pihabongauksen runsain laji oli urpiainen, jota havaittiin viime vuoteen verrattuna 400-kertaisesti

Pi­ha­bon­gauk­sen runsain laji oli ur­piai­nen, jota ha­vait­tiin viime vuoteen ver­rat­tu­na 400-ker­tai­ses­ti

01.02.2024 12:10
Tilaajille
Riina Mattilan haave lemmikkiaaseista toteutui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyörittää pohjoisinta eläinten turvakotia

Riina Mat­ti­lan haave lem­mik­ki­aa­seis­ta to­teu­tui ja pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyö­rit­tää poh­joi­sin­ta eläin­ten tur­va­ko­tia

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Miksi Utsjoen varpuset ovat suurempia kuin Helsingin varpuset? Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme

Miksi Utsjoen var­pu­set ovat suu­rem­pia kuin Hel­sin­gin var­pu­set? Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Pihabongaus innostaa tarkkailemaan talvilintuja tänä viikonloppuna – Havainnot voi ilmoittaa verkossa tai postikortilla

Pi­ha­bon­gaus in­nos­taa tark­kai­le­maan tal­vi­lin­tu­ja tänä vii­kon­lop­pu­na – Ha­vain­not voi il­moit­taa ver­kos­sa tai pos­ti­kor­til­la

25.01.2024 16:09
Tilaajille
Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä onnistui Suomessa, mutta naapurimaissa kärsittiin huonosta myyrävuodesta

Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa, mutta naa­pu­ri­mais­sa kär­sit­tiin huo­nos­ta myy­rä­vuo­des­ta

22.01.2024 12:02
Tilaajille
Koirien tossut myytiin loppuun koko maasta – Alvar-koira inhoaa töppösiään, mutta hyväksyy haalarin ja pipon

Koirien tossut myytiin loppuun koko maasta – Al­var-koi­ra inhoaa töp­pö­siään, mutta hy­väk­syy haa­la­rin ja pipon

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Sari Ollila löysi eksoottisen lintuharvinaisuuden keskeltä kaupunkia – Korea allihaahka ihastuttaa Oulussa

Sari Ollila löysi ek­soot­ti­sen lin­tu­har­vi­nai­suu­den kes­kel­tä kau­pun­kia – Korea al­li­haah­ka ihas­tut­taa Oulussa

12.01.2024 17:10
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen liit­ty­vät ri­kos­epäi­lyt siir­tyi­vät syy­te­har­kin­taan

12.01.2024 12:43
Tilaajille
Suolle rakennetaan täysin poikkeuksellinen maantiesilta Etelä-Lapissa – Auttaa sammakoita loikkimaan kutualueelta toiselle

Suolle ra­ken­ne­taan täysin poik­keuk­sel­li­nen maan­tie­sil­ta Ete­lä-La­pis­sa – Auttaa sam­ma­koi­ta loik­ki­maan ku­tu­alueel­ta toi­sel­le

06.01.2024 07:00
Tilaajille
Punatulkku ja urpiainenkin menevät kovilla pakkasilla kieppiin – Asiantuntijan mukaan ne pärjäävät paukkupakkasissa kunhan ruokaa riittää

Pu­na­tulk­ku ja ur­piai­nen­kin menevät kovilla pak­ka­sil­la kiep­piin – A­sian­tun­ti­jan mukaan ne pär­jää­vät pauk­ku­pak­ka­sis­sa kunhan ruokaa riittää

03.01.2024 11:31
Tilaajille
Lyngen, Kungsleden ja rakkautta retkellä: Tässä ovat Pohjoisen Polkujen vuoden 2023 suosituimmat jutut

Lyngen, Kungs­le­den ja rak­kaut­ta ret­kel­lä: Tässä ovat Poh­joi­sen Pol­ku­jen vuoden 2023 suo­si­tuim­mat jutut

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Erittäin harvinaiset tornipöllöt harhautuivat Iihin talvenviettoon – Laji on tätä ennen havaittu Suomessa vain kymmenen kertaa

Erit­täin har­vi­nai­set tor­ni­pöl­löt har­hau­tui­vat Iihin tal­ven­viet­toon – Laji on tätä ennen ha­vait­tu Suo­mes­sa vain kym­me­nen kertaa

30.12.2023 07:00
Tilaajille
Porolaidunnus muuttaa havumetsien hiilensidontaa, ja syy on sammalessa

Po­ro­lai­dun­nus muuttaa ha­vu­met­sien hii­len­si­don­taa, ja syy on sam­ma­les­sa

28.12.2023 10:44
Tilaajille
Maistuisiko sinun kotipihasi linnuille kaunis rasvakakku? Huomioi nämä asiat valmistuksessa

Mais­tui­si­ko sinun ko­ti­pi­ha­si lin­nuil­le kaunis ras­va­kak­ku? Huomioi nämä asiat val­mis­tuk­ses­sa

27.12.2023 12:13
Tilaajille
Haku paimenviikkojen paimeneksi alkaa tammikuun puolivälissä, haku auki viikon ajan

Haku pai­men­viik­ko­jen pai­me­nek­si alkaa tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, haku auki viikon ajan

27.12.2023 09:04
Tilaajille
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

23.12.2023 07:00
Tilaajille
Ahmakanta jatkaa kasvuaan – Suomen kanta on kymmenkertaistunut 1990-luvun alun jälkeen

Ah­ma­kan­ta jatkaa kas­vuaan – ­Suo­men kanta on kym­men­ker­tais­tu­nut 1990-lu­vun alun jälkeen

22.12.2023 07:00
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

16.12.2023 07:00
Tilaajille
Merikotkien pesintä poronhoitoalueella notkahti, mutta syyt eivät ole tiedossa

Me­ri­kot­kien pesintä po­ron­hoi­to­alueel­la not­kah­ti, mutta syyt eivät ole tie­dos­sa

16.12.2023 07:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston suosituin retkikohde säästyi liito-oravan ansiosta – Sukelsimme kiistellyn lajin suojeluun, josta on yllättäviä hyötyjä ihmisille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuin ret­ki­koh­de säästyi lii­to-ora­van an­sios­ta – Su­kel­sim­me kiis­tel­lyn lajin suo­je­luun, josta on yl­lät­tä­viä hyötyjä ih­mi­sil­le

09.12.2023 07:00
Tilaajille
Kati Alatalon kylmä sauna on täynnä apua tarvitsevia siilejä – Pahka-siili kerää massaa ennen vapautusta luontoon

Kati Ala­ta­lon kylmä sauna on täynnä apua tar­vit­se­via siilejä – Pah­ka-sii­li kerää massaa ennen va­pau­tus­ta luon­toon

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa – Ensimmäinen havainto tehtiin Kajaanissa, ja nyt havaintoja on jo seitsemältä paikkakunnalta

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa – En­sim­mäi­nen ha­vain­to tehtiin Ka­jaa­nis­sa, ja nyt ha­vain­to­ja on jo seit­se­mäl­tä paik­ka­kun­nal­ta

02.12.2023 07:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

29.11.2023 12:21
Tilaajille
Kuntivaaran ulkoilureitin torppaus ei kelpaa Kuusamolle – "Olisi paras, että olisi yksi merkitty reitti, jota karhutkin väistävät"

Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­paus ei kelpaa Kuu­sa­mol­le – "Olisi paras, että olisi yksi mer­kit­ty reitti, jota kar­hut­kin väis­tä­vät"

29.11.2023 11:11
Tilaajille
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella vuosikymmenien tauon jälkeen

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la vuo­si­kym­me­nien tauon jälkeen

28.11.2023 13:42
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Ailangantunturin nieriöitä – Kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – Kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

25.11.2023 07:00
Tilaajille
Kannanhoidollinen karhunmetsästys voi loppua, mutta poronhoitoalueella pyynti jatkuu entiseen tapaan

Kan­nan­hoi­dol­li­nen kar­hun­met­säs­tys voi loppua, mutta po­ron­hoi­to­alueel­la pyynti jatkuu en­ti­seen tapaan

18.11.2023 07:00
Tilaajille