Retkikohteet: Mitä tehdä Kai­nuus­sa? Tältä sivulta löydät Poh­joi­sen Pol­ku­jen Kai­nuu­hun liit­ty­vät jutut

Kätketyt helmet: Ma­na­man­sa­los­ta ret­kei­li­jä löytää ki­lo­met­reit­täin hiek­ka­ran­taa ja jär­ven­sel­kä, joka tuntuu mereltä

Retkikohteet: Mil­lai­nen paikka Pal­ja­kan kan­sal­lis­puis­to on, ja kan­nat­taa­ko sinne lähteä ret­kel­le?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Metsät
Luonnonperintösäätiö teki suurimmat maakauppansa tähän mennessä – 220 hehtaaria ikimetsää rauhoitetaan suojelualueeksi  Enontekiön Näkkälässä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö teki suu­rim­mat maa­kaup­pan­sa tähän men­nes­sä – 220 heh­taa­ria iki­met­sää rau­hoi­te­taan suo­je­lu­alueek­si Enon­te­kiön Näk­kä­läs­sä

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Etelä-Suomen puistoissa voi bongata fantasiakirjoista tuttuja puulajeja – Niiden opiskelu on yllättävän kiehtovaa
Essee

Ete­lä-Suo­men puis­tois­sa voi bongata fan­ta­sia­kir­jois­ta tuttuja puu­la­je­ja – Niiden opis­ke­lu on yl­lät­tä­vän kieh­to­vaa

25.05.2022 07:00
Tilaajille
Janne Kotiahon mielestä luontoa ei voi arvottaa kuin harvinaisia postimerkkejä – Siksi Luontopaneelin puheenjohtaja etsisi puuttuvat suojeluhehtaarit etelästä

Janne Ko­ti­ahon mie­les­tä luontoa ei voi ar­vot­taa kuin har­vi­nai­sia pos­ti­merk­ke­jä – Siksi Luon­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja etsisi puut­tu­vat suo­je­lu­heh­taa­rit ete­läs­tä

17.05.2022 07:00
Tilaajille
Puolet hoitopäivästä ulkona viettävällä Taikapolku-ryhmällä on oma metsäpaikka, jonne lapset suuntaavat joka aamu – Satusiipi-päiväkodin lapset pääsevät leikkimään luonnossa

Puolet hoi­to­päi­väs­tä ulkona viet­tä­väl­lä Tai­ka­pol­ku-ryh­mäl­lä on oma met­sä­paik­ka, jonne lapset suun­taa­vat joka aamu – Sa­tu­sii­pi-päi­vä­ko­din lapset pää­se­vät leik­ki­mään luon­nos­sa

01.05.2022 07:01
Tilaajille
Tuleeko Sanginjoesta pohjoisen Nuuksio? Suuri osa yli 2 500 hehtaarin alueesta on ihmisen käsittelemää, mutta suojelubiologin mukaan luonto tarvitsee vain aikaa: "30 vuodessa tapahtuu jo paljon"

Tuleeko San­gin­joes­ta poh­joi­sen Nuuk­sio? Suuri osa yli 2 500 heh­taa­rin aluees­ta on ihmisen kä­sit­te­le­mää, mutta suo­je­lu­bio­lo­gin mukaan luonto tar­vit­see vain aikaa: "30 vuo­des­sa ta­pah­tuu jo paljon"

15.04.2022 07:08
Tilaajille
Jatkuva kasvatus vähentää metsätalouden luontohaittoja – Luontopaneelin mukaan osa EU:n suojelutavoitteista voitaisiin kattaa pysyvillä jatkuvan kasvatuksen kohteilla

Jatkuva kas­va­tus vä­hen­tää met­sä­ta­lou­den luon­to­hait­to­ja – Luon­to­pa­nee­lin mukaan osa EU:n suo­je­lu­ta­voit­teis­ta voi­tai­siin kattaa py­sy­vil­lä jat­ku­van kas­va­tuk­sen koh­teil­la

06.04.2022 08:45
Tilaajille
Mikko Koskela kävi äestetyllä avohakkuuaukealla ja päätti lopettaa avohakkuut omissa metsissään – Tilalle tuli jatkuva kasvatus, eikä kyse ollut pelkästä tunnereaktiosta

Mikko Koskela kävi äes­te­tyl­lä avo­hak­kuu­au­keal­la ja päätti lo­pet­taa avo­hak­kuut omissa met­sis­sään – Tilalle tuli jatkuva kas­va­tus, eikä kyse ollut pel­käs­tä tun­ne­reak­tios­ta

20.02.2022 18:00
Tilaajille
Ympäristöjärjestöt esittävät valtion metsiin 135 000 hehtaarin lisäsuojelua – Valtaosa sijaitsee Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt esit­tä­vät valtion metsiin 135 000 heh­taa­rin li­sä­suo­je­lua – Val­ta­osa si­jait­see La­pis­sa, Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa

18.02.2022 08:36
Tilaajille
5 000 hehtaarin metsälöytö Pohjois-Pohjanmaalta oli yllätys kokeneelle luontokartoittajallekin – Tästä on kyse tavoitteessa, joka tekisi kaikista valtion vanhoista metsistä suojelualueita

5 000 heh­taa­rin met­sä­löy­tö Poh­jois-Poh­jan­maal­ta oli yllätys ko­ke­neel­le luon­to­kar­toit­ta­jal­le­kin – Tästä on kyse ta­voit­tees­sa, joka tekisi kai­kis­ta valtion van­hois­ta met­sis­tä suo­je­lu­aluei­ta

28.02.2022 15:51
Tilaajille
Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita Rokuan kansallispuistossa – Maassa makaavat rungot jätetään maastoon

Tyk­ky­lu­mi kaatoi ja katkoi puita Rokuan kan­sal­lis­puis­tos­sa – Maassa ma­kaa­vat rungot jä­te­tään maas­toon

14.01.2022 13:04
Tilaajille
Kaupunkilaisten tunteissa piilee voimavara, joka kannattaisi ottaa vakavasti metsäalalla
Kolumni

Kau­pun­ki­lais­ten tun­teis­sa piilee voi­ma­va­ra, joka kan­nat­tai­si ottaa va­ka­vas­ti met­sä­alal­la

28.12.2021 20:00
Tilaajille