Retkikohteet: Mitä tehdä Kai­nuus­sa? Tältä sivulta löydät Poh­joi­sen Pol­ku­jen Kai­nuu­hun liit­ty­vät jutut

Kätketyt helmet: Ma­na­man­sa­los­ta ret­kei­li­jä löytää ki­lo­met­reit­täin hiek­ka­ran­taa ja jär­ven­sel­kä, joka tuntuu mereltä

Retkikohteet: Mil­lai­nen paikka Pal­ja­kan kan­sal­lis­puis­to on, ja kan­nat­taa­ko sinne lähteä ret­kel­le?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Historia
Tornionjokilaaksoa vartioi kaksi vaaraa, joista molemmilla kannattaa pysähtyä matkalla pohjoiseen

Tor­nion­jo­ki­laak­soa vartioi kaksi vaaraa, joista mo­lem­mil­la kan­nat­taa py­säh­tyä mat­kal­la poh­joi­seen

30.05.2022 08:25 1
Tilaajille
Viisivuotias Anja katosi erämaahan 60 vuotta sitten – Sadat vapaaehtoiset haravoivat maastoa päiväkausia Suomen ensimmäisissä suuretsinnöissä

Vii­si­vuo­tias Anja katosi erä­maa­han 60 vuotta sitten – Sadat va­paa­eh­toi­set ha­ra­voi­vat maastoa päi­vä­kau­sia Suomen en­sim­mäi­sis­sä suur­et­sin­nöis­sä

15.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Itäkairan prinsessa jätti jäähyväiset tutulle erämaalleen – Yli tuhat yötä metsässä viettänyt Sirkka Ikonen toivoo, että jokainen löytäisi luonnon

Itä­kai­ran prin­ses­sa jätti jää­hy­väi­set tutulle erä­maal­leen – Yli tuhat yötä met­säs­sä viet­tä­nyt Sirkka Ikonen toivoo, että jo­kai­nen löy­täi­si luonnon

15.04.2022 05:01
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat -sarja saa jatkoa – Kakkoskauden sisältöä tuottaja Teemu Hostikka ei avaa, mutta historiasarjan kuvausten on tarkoitus alkaa tänä vuonna

Vaietut ark­ti­set sodat -sarja saa jatkoa – Kak­kos­kau­den si­säl­töä tuot­ta­ja Teemu Hos­tik­ka ei avaa, mutta his­to­ria­sar­jan ku­vaus­ten on tar­koi­tus alkaa tänä vuonna

08.04.2022 08:45
Tilaajille
On vaikea kuvitella, miltä meriluonto näyttäisi ilman ihmisen vaikutusta – Tiesitkö, että sata vuotta sitten Perämerellä tavattiin pieniä valaita?
Kolumni

On vaikea ku­vi­tel­la, miltä me­ri­luon­to näyt­täi­si ilman ihmisen vai­ku­tus­ta – Tie­sit­kö, että sata vuotta sitten Pe­rä­me­rel­lä ta­vat­tiin pieniä va­lai­ta?

05.04.2022 07:00
Tilaajille
Epäonnisille laskettelukeskuksille raivatut aukot erottuvat yhä Kuusamon vaarojen rinteiltä – Yritys kilpailla Rukan kanssa johti suuriin suunnitelmiin neljässä eri paikassa

Epä­on­ni­sil­le las­ket­te­lu­kes­kuk­sil­le rai­va­tut aukot erot­tu­vat yhä Kuu­sa­mon vaa­ro­jen rin­teil­tä – Y­ri­tys kil­pail­la Rukan kanssa johti suuriin suun­ni­tel­miin nel­jäs­sä eri pai­kas­sa

19.04.2022 10:35 1
Tilaajille
Miten maisema on muuttunut sadassa vuodessa? Antti Haataja jäljittää talvisodassa kaatuneen valokuvaajan vanhoja kuvauspaikkoja pohjoisesta Suomesta

Miten maisema on muut­tu­nut sadassa vuo­des­sa? Antti Haataja jäl­jit­tää tal­vi­so­das­sa kaa­tu­neen va­lo­ku­vaa­jan vanhoja ku­vaus­paik­ko­ja poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta

24.03.2022 07:00
Tilaajille
Visioita maanalaisesta elämyspuistosta, moottoriradasta ja gondoliyhteydestä kaupunkiin –Kuvakertomus esittelee 11 Ounasvaaralle tehtyä suunnitelmaa

Vi­sioi­ta maan­alai­ses­ta elä­mys­puis­tos­ta, moot­to­ri­ra­das­ta ja gon­do­li­yh­tey­des­tä kau­pun­kiin –Ku­va­ker­to­mus esit­te­lee 11 Ou­nas­vaa­ral­le tehtyä suun­ni­tel­maa

15.03.2022 14:00
Tästä maastosta löytyy jopa 300-vuotiaita puuvanhuksia – Ounasvaaran metsät ovat niin vanhoja, että tutkijan mielestä ne pitäisi kaikki suojella

Tästä maas­tos­ta löytyy jopa 300-vuo­tiai­ta puu­van­huk­sia – Ou­nas­vaa­ran metsät ovat niin van­ho­ja, että tut­ki­jan mie­les­tä ne pitäisi kaikki suo­jel­la

19.04.2022 10:41
Tilaajille
Enontekiön Ropi-tunturilta löytyi saksalaisen sodanaikaisen viestiaseman rauniot – Arkistot johdattivat tutkijat vaikeakulkuiseen maastoon, jossa odotti yllättävä löytö

Enon­te­kiön Ro­pi-tun­tu­ril­ta löytyi sak­sa­lai­sen so­dan­ai­kai­sen vies­ti­ase­man rauniot – Ar­kis­tot joh­dat­ti­vat tut­ki­jat vai­kea­kul­kui­seen maas­toon, jossa odotti yl­lät­tä­vä löytö

18.02.2022 16:36
Tilaajille
TV-ohjelmassa oltiin mukana sotajäänteiden etsinnässä Savukoskella – Metsähallitus selvittää, oliko kyseessä luvaton maaston kaivaminen

TV-oh­jel­mas­sa oltiin mukana so­ta­jään­tei­den et­sin­näs­sä Sa­vu­kos­kel­la – Met­sä­hal­li­tus sel­vit­tää, oliko ky­sees­sä luvaton maaston kai­va­mi­nen

18.02.2022 16:28
Tilaajille
Eränkävijät oli läpimurto, jonka myötä Teemu Hostikka rakensi pienyrityksestään kansainvälisen menestyksen – Alkuun Yle ei innostunut sarjasta, joten Hostikka teki kokonaisen jakson näytille

Erän­kä­vi­jät oli lä­pi­mur­to, jonka myötä Teemu Hos­tik­ka rakensi pien­yri­tyk­ses­tään kan­sain­vä­li­sen me­nes­tyk­sen – Alkuun Yle ei in­nos­tu­nut sar­jas­ta, joten Hos­tik­ka teki ko­ko­nai­sen jakson näy­til­le

12.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Eränkävijöiden tekijöiden uusi sarja kertoo pohjoisen vähälle huomiolle jääneestä sotanäyttämöstä – Vaietut arktiset sodat nostaa esille synkkää historiaa Suomen ja Norjan lisäksi Ruotsista

Erän­kä­vi­jöi­den te­ki­jöi­den uusi sarja kertoo poh­joi­sen vähälle huo­miol­le jää­nees­tä so­ta­näyt­tä­mös­tä – Vaietut ark­ti­set sodat nostaa esille synkkää his­to­riaa Suomen ja Norjan lisäksi Ruot­sis­ta

18.02.2022 16:40 1
Tilaajille
Eräänä päivänä joku keksi sitoa sileitä puunkappaleita nahkatossuihinsa – Esittelemme viisi keksintöä, jotka mahdollistivat elämän pohjoisessa

Eräänä päivänä joku keksi sitoa sileitä puun­kap­pa­lei­ta nah­ka­tos­sui­hin­sa – E­sit­te­lem­me viisi kek­sin­töä, jotka mah­dol­lis­ti­vat elämän poh­joi­ses­sa

02.02.2022 16:00
Tilaajille
Lähes kukaan ei tiedä Lapin vanhinta suojelualuetta, joka löytyy Rovaniemeltä – Yli 110 vuotta sitten metsänhoitaja käveli tähän männikköön ja halusi säästää sen koskemattomana

Lähes kukaan ei tiedä Lapin van­hin­ta suo­je­lua­luet­ta, joka löytyy Ro­va­nie­mel­tä – Yli 110 vuotta sitten met­sän­hoi­ta­ja käveli tähän män­nik­köön ja halusi säästää sen kos­ke­mat­to­ma­na

23.10.2021 09:25
Tilaajille
Miksi Saariselällä on Magneettimäki ja Rovaniemellä Jäämerentie? Molemmat kertovat uskomattomasta liikenneoperaatiosta, joka pelasti Suomen

Miksi Saa­ri­se­läl­lä on Mag­neet­ti­mä­ki ja Ro­va­nie­mel­lä Jää­me­ren­tie? Mo­lem­mat ker­to­vat us­ko­mat­to­mas­ta lii­ken­neo­pe­raa­tios­ta, joka pelasti Suomen

12.10.2021 10:23
Tilaajille
Suomen ensimmäinen rajavartiotupa rapistuu Urho Kekkosen kansallispuistossa – "Rajavartiosotilaat olivat saaneet Rovaniemeltä käteensä vain kirveet ja kaksi ikkunaruutua"

Suomen en­sim­mäi­nen ra­ja­var­tio­tu­pa ra­pis­tuu Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "­Ra­ja­var­tio­so­ti­laat olivat saaneet Ro­va­nie­mel­tä kä­teen­sä vain kirveet ja kaksi ik­ku­na­ruu­tua"

13.12.2021 15:27
Tilaajille