Retkikohteet: Mitä tehdä Kai­nuus­sa? Tältä sivulta löydät Poh­joi­sen Pol­ku­jen Kai­nuu­hun liit­ty­vät jutut

Kätketyt helmet: Ma­na­man­sa­los­ta ret­kei­li­jä löytää ki­lo­met­reit­täin hiek­ka­ran­taa ja jär­ven­sel­kä, joka tuntuu mereltä

Retkikohteet: Mil­lai­nen paikka Pal­ja­kan kan­sal­lis­puis­to on, ja kan­nat­taa­ko sinne lähteä ret­kel­le?

Mainos: Poh­joi­sen Polut 5,90 €/kk, en­sim­mäi­nen kuu­kau­si eu­rol­la, tilaa tästä.

Oulu
Kuukausi
Pientareiden niitto herättää voimakastakin vastustusta, vaikka oikeasti se edistää monimuotoisuutta – Suomen maanteiden varsilla kasvaa 100 tuhatta hehtaaria niittyjä

Pien­ta­rei­den niitto he­rät­tää voi­ma­kas­ta­kin vas­tus­tus­ta, vaikka oi­keas­ti se edistää mo­ni­muo­toi­suut­ta – Suomen maan­tei­den var­sil­la kasvaa 100 tuhatta heh­taa­ria niit­ty­jä

30.06.2022 09:18
Tilaajille
Toimitusjohtaja Jari Hyrynkangas kerää kesälomallaan roskia tienvarsilta, tämän kesän saalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Hy­ryn­kan­gas kerää ke­sä­lo­mal­laan roskia tien­var­sil­ta, tämän kesän saalis on jo 500 litraa – ”Kukaan ei tee asialle mitään”

27.06.2022 07:00
Tilaajille
Porot valtaavat entisen turvesuon takaisin – Veden peittämällä kosteikolla etsitään nopeasti uutta käyttöä hyödyttömiksi käyneille turvetuotantoalueille

Porot val­taa­vat entisen tur­ve­suon ta­kai­sin – Veden peit­tä­mäl­lä kos­tei­kol­la et­si­tään no­peas­ti uutta käyttöä hyö­dyt­tö­mik­si käy­neil­le tur­ve­tuo­tan­to­alueil­le

13.06.2022 07:00
Tilaajille
Suomalaiset punkit levittävät nyt myös pilkkukuumetta aiheuttavaa bakteeria – Tartunnalta suojaa jokailtainen punkkitarkistus, myös peittävä vaatetus auttaa

Suo­ma­lai­set punkit le­vit­tä­vät nyt myös pilk­ku­kuu­met­ta ai­heut­ta­vaa bak­tee­ria – ­Tar­tun­nal­ta suojaa jo­ka­il­tai­nen punk­ki­tar­kis­tus, myös peit­tä­vä vaa­te­tus auttaa

09.06.2022 14:00
Tilaajille
Hanhikiven ydinvoimalan vastustus sysäsi nuoren perheenäidin eduskuntaan asti – Hanna Halmeenpää ei löydä iloa sen kaatumisesta: "Kaikki ovat hävinneet, voittajia ei ole millään suunnalla"

Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan vas­tus­tus sysäsi nuoren per­heen­äi­din edus­kun­taan asti – Hanna Hal­meen­pää ei löydä iloa sen kaa­tu­mi­ses­ta: "Kaikki ovat hä­vin­neet, voit­ta­jia ei ole millään suun­nal­la"

07.06.2022 10:35
Tilaajille
Vanhemmat
Vihainen pöllö kävi maastopyöräilijän kimppuun Oulussa – Poikasiaan suojeleva viirupöllö haukahtelee ennen syöksyä, mutta kaikki eivät ymmärrä lintuemon varoitusta

Vi­hai­nen pöllö kävi maas­to­pyö­räi­li­jän kimp­puun Oulussa – Poi­ka­siaan suo­je­le­va vii­ru­pöl­lö hau­kah­te­lee ennen syök­syä, mutta kaikki eivät ymmärrä lin­tu­emon va­roi­tus­ta

02.06.2022 08:59
Tilaajille
Törmäpääskyjen kaivuuinto yllätti jälleen rakennusliikkeen – Työmaakasa aidataan, ja linnut saavat pesiä rauhassa

Tör­mä­pääs­ky­jen kai­vuuin­to yllätti jälleen ra­ken­nus­liik­keen – Työ­maa­ka­sa ai­da­taan, ja linnut saavat pesiä rau­has­sa

24.05.2022 13:24 1
Tilaajille
Raakkupuroja kunnostetaan Oulujoen ja Iijoen vesistöissä tänä kesänä – Raakkukanta on arvioitu elinkykyiseksi vain 7 virrassa koko Suomessa

Raak­ku­pu­ro­ja kun­nos­te­taan Ou­lu­joen ja Iijoen ve­sis­töis­sä tänä kesänä – Raak­ku­kan­ta on ar­vioi­tu elin­ky­kyi­sek­si vain 7 vir­ras­sa koko Suo­mes­sa

24.05.2022 09:50
Tilaajille
Mika Hotakainen istui kahvitauolle rantakivikkoon, kun huippuharvinainen lintu tupsahti ihan viereen – Nunnataskua ei ole koskaan aiemmin nähty Suomessa keväällä

Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ran­ta­ki­vik­koon, kun huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti ihan vie­reen – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

16.05.2022 15:11
Tilaajille
Näin kakasta tulee polttoainetta – Biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, lannoitetta ja kaasua

Näin kakasta tulee polt­to­ai­net­ta – Bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, lan­noi­tet­ta ja kaasua

08.05.2022 14:30
Tilaajille
Kati Alatalo hoitaa kotonaan viiden oravan pesuetta – Eläimet vapautetaan luontoon, kunhan ne oppivat oraviksi

Kati Alatalo hoitaa ko­to­naan viiden oravan pe­suet­ta – Eläimet va­pau­te­taan luon­toon, kunhan ne oppivat ora­vik­si

04.05.2022 10:16
Tilaajille
Energiayhtiö aikoo valjastaa tarpeettomiksi jääviä turvesoita sähköntuotantoon – Tuuli- ja aurinkovoimalat sopivat suolle, josta asutus on kaukana ja luontoarvot vähäiset

Ener­gia­yh­tiö aikoo val­jas­taa tar­peet­to­mik­si jääviä tur­ve­soi­ta säh­kön­tuo­tan­toon – Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat sopivat suolle, josta asutus on kaukana ja luon­to­ar­vot vä­häi­set

04.05.2022 14:33
Tilaajille
Puolet hoitopäivästä ulkona viettävällä Taikapolku-ryhmällä on oma metsäpaikka, jonne lapset suuntaavat joka aamu – Satusiipi-päiväkodin lapset pääsevät leikkimään luonnossa

Puolet hoi­to­päi­väs­tä ulkona viet­tä­väl­lä Tai­ka­pol­ku-ryh­mäl­lä on oma met­sä­paik­ka, jonne lapset suun­taa­vat joka aamu – Sa­tu­sii­pi-päi­vä­ko­din lapset pää­se­vät leik­ki­mään luon­nos­sa

01.05.2022 07:01
Tilaajille
Vappuviikonlopun suoretkellä piti vältellä heikkoja jäitä ja selvittää labyrintti – Harvojen tuntema suojelualue tarjosi vielä yhden mahdollisuuden vapaan hiihtoon

Vap­pu­vii­kon­lo­pun suo­ret­kel­lä piti väl­tel­lä heik­ko­ja jäitä ja sel­vit­tää la­by­rint­ti – Har­vo­jen tuntema suo­je­lu­alue tarjosi vielä yhden mah­dol­li­suu­den vapaan hiih­toon

02.05.2022 07:16
Tilaajille
Hiihtämässä ollut nainen kuuli kiväärin laukauksen ja luodin viuhuvan ilmassa – Vastaavat ampumaratojen läheltä piti -tilanteet ovat harvinaisia

Hiih­tä­mäs­sä ollut nainen kuuli ki­vää­rin lau­kauk­sen ja luodin viu­hu­van ilmassa – Vas­taa­vat am­pu­ma­ra­to­jen läheltä piti -ti­lan­teet ovat har­vi­nai­sia

25.04.2022 13:59
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin kaasuverkkoyhtiöt suunnittelevat tuhannen kilometrin vetyputkea Perämeren ympäri – Rakentaminen maksaisi 3,5 miljardia euroa

Suomen ja Ruotsin kaa­su­verk­ko­yh­tiöt suun­nit­te­le­vat tu­han­nen ki­lo­met­rin ve­ty­put­kea Pe­rä­me­ren ympäri – Ra­ken­ta­mi­nen mak­sai­si 3,5 mil­jar­dia euroa

22.04.2022 14:45
Tilaajille
Iijoen lohella on vielä toivoa – Jos kunnianhimoinen visio kalateiden ketjusta toteutuu, lohi ui omin voimin yläjuoksulle lisääntymään vuonna 2030

Iijoen lohella on vielä toivoa – Jos kun­nian­hi­moi­nen visio ka­la­tei­den ket­jus­ta to­teu­tuu, lohi ui omin voimin ylä­juok­sul­le li­sään­ty­mään vuonna 2030

15.04.2022 05:14
Tilaajille
IPCC-ilmastoraportin kirjoittamiseen osallistunut Oulun yliopiston professori Björn Klöve: Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, mutta myös tavallisista sääilmiöistä tulee äärimmäisempiä

IPCC-il­mas­to­ra­por­tin kir­joit­ta­mi­seen osal­lis­tu­nut Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Björn Klöve: Sään ää­ri-il­miöt li­sään­ty­vät, mutta myös ta­val­li­sis­ta sää­il­miöis­tä tulee ää­rim­mäi­sem­piä

09.04.2022 07:29
Tilaajille
Vaietut arktiset sodat -sarja saa jatkoa – Kakkoskauden sisältöä tuottaja Teemu Hostikka ei avaa, mutta historiasarjan kuvausten on tarkoitus alkaa tänä vuonna

Vaietut ark­ti­set sodat -sarja saa jatkoa – Kak­kos­kau­den si­säl­töä tuot­ta­ja Teemu Hos­tik­ka ei avaa, mutta his­to­ria­sar­jan ku­vaus­ten on tar­koi­tus alkaa tänä vuonna

08.04.2022 08:45
Tilaajille