Kätketyt helmet: Pe­rä­me­rel­tä löytyy upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan hiih­tä­mäl­lä

Ihmisiä luonnossa: Mic­hel­le Suni tur­hau­tui olemaan muiden ar­moil­la ja opis­ke­li tun­tu­ri­op­paak­si

Polkujuoksu: Miksi kak­ka­hä­tä yl­lät­tää aina kesken lenkin?

Mainos: Pohjoisen Polkujen tutustumistarjous: 1 kk vain 1 €, tilaa tästä!

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – Yksi riskitekijä on kokenut moottoripyöräilijä

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – Yksi ris­ki­te­ki­jä on kokenut moot­to­ri­pyö­räi­li­jä

17.02.2024 07:00
Tilaajille
Oulangan luontokeskus suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

13.02.2024 11:06
Tilaajille
Rovaniemeläiskoulun oppilaat retkeilevät ja pyytävät madetta – Yön yli reissut trangiapitsoineen ovat mukavinta koulunkäyntiä

Ro­va­nie­me­läis­kou­lun op­pi­laat ret­kei­le­vät ja pyy­tä­vät madetta – Yön yli reissut tran­gia­pit­soi­neen ovat mu­ka­vin­ta kou­lun­käyn­tiä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen loukkaantunut tai nälkiintynyt

Juha Malisen kädelle kiipesi lumikko – Tutkija arvioi eläimen olleen louk­kaan­tu­nut tai näl­kiin­ty­nyt

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Hossan Värikallion mysteerit kiinnostavat maailmalla – Pekka Honkakoski esittelee lyhytelokuvassaan rohkean väitteen kalliomaalausten tekijöistä

Hossan Vä­ri­kal­lion mys­tee­rit kiin­nos­ta­vat maail­mal­la – Pekka Hon­ka­kos­ki esit­te­lee ly­hyt­elo­ku­vas­saan rohkean väit­teen kal­lio­maa­laus­ten te­ki­jöis­tä

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­ma­yh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

10.02.2024 07:00
Tilaajille
Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

08.02.2024 12:18
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit ovat innoissaan vihreästä vedystä, joka muuttaa koko energiajärjestelmän

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit ovat in­nois­saan vih­reäs­tä ve­dys­tä, joka muuttaa koko ener­gia­jär­jes­tel­män

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Tuuli oli niin kova, että moottorikelkasta irtosi palasia – Pallaksen etsintöihin osallistuneet kertovat, miten tapaus vaikutti vapaaehtoisiin

Tuuli oli niin kova, että moot­to­ri­kel­kas­ta irtosi palasia – Pal­lak­sen et­sin­töi­hin osal­lis­tu­neet ker­to­vat, miten tapaus vai­kut­ti va­paa­eh­toi­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

03.02.2024 07:00
Tilaajille
Pihabongauksen runsain laji oli urpiainen, jota havaittiin viime vuoteen verrattuna 400-kertaisesti

Pi­ha­bon­gauk­sen runsain laji oli ur­piai­nen, jota ha­vait­tiin viime vuoteen ver­rat­tu­na 400-ker­tai­ses­ti

01.02.2024 12:10
Tilaajille
Mökkirannasta Kuusamossa löydetyn hirvenpääkirveen materiaalista lisätietoa – Kivikirves on yksi vuosituhannen merkittävimmistä löydöistä Suomessa

Mök­ki­ran­nas­ta Kuu­sa­mos­sa löy­de­tyn hir­ven­pää­kir­veen ma­te­riaa­lis­ta li­sä­tie­toa – Ki­vi­kir­ves on yksi vuo­si­tu­han­nen mer­kit­tä­vim­mis­tä löy­döis­tä Suo­mes­sa

01.02.2024 11:20
Tilaajille
Korvaako puolukka öljyn? Marjasta uutetaan luonnonvahaa, jota voidaan käyttää karkeissa ja kosmetiikassa

Kor­vaa­ko puo­luk­ka öl­jyn? ­Mar­jas­ta uu­te­taan luon­non­va­haa, jota voidaan käyttää kar­keis­sa ja kos­me­tii­kas­sa

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Miksi Utsjoen varpuset ovat suurempia kuin Helsingin varpuset? Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme

Miksi Utsjoen var­pu­set ovat suu­rem­pia kuin Hel­sin­gin var­pu­set? Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy alueen hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy alueen hurja men­nei­syys

27.01.2024 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Porot saivat taas luvan laiduntaa Mallan luonnonpuistossa – Eläimet näyttävät lyhyessä ajassa muuttaneen suojelualueen kasvistoa

Porot saivat taas luvan lai­dun­taa Mallan luon­non­puis­tos­sa – Eläimet näyt­tä­vät ly­hyes­sä ajassa muut­ta­neen suo­je­lu­alueen kas­vis­toa

20.01.2024 07:00
Tilaajille
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

19.01.2024 17:00
Tilaajille
Tutkimus: Iso osa Kemijoen lohenpoikasista kuolee Petäjäskosken alueelle, nykyinen läpäisyaste ei riittäisi kestävään kantaan

Tut­ki­mus: Iso osa Ke­mi­joen lo­hen­poi­ka­sis­ta kuolee Pe­tä­jäs­kos­ken alueel­le, ny­kyi­nen lä­päi­sy­as­te ei riit­täi­si kes­tä­vään kantaan

19.01.2024 17:00
Tilaajille
Tammikuun sateenkaari hämmästytti Tervolassa:  "Saman vuorokauden aikana taivaalla näkyy sekä revontulet että sateenkaari"

Tam­mi­kuun sa­teen­kaa­ri häm­mäs­tyt­ti Ter­vo­las­sa:  "Saman vuo­ro­kau­den aikana tai­vaal­la näkyy sekä re­von­tu­let että sa­teen­kaa­ri"

19.01.2024 11:17
Tilaajille
Veden kierrosta luonnossa tiedetään yllättävän vähän, joten nyt tutkijat mittaavat veden sormenjälkiä kolmessa pohjoisen paikassa

Veden kier­ros­ta luon­nos­sa tie­de­tään yl­lät­tä­vän vähän, joten nyt tut­ki­jat mit­taa­vat veden sor­men­jäl­kiä kol­mes­sa poh­joi­sen pai­kas­sa

13.01.2024 07:00
Tilaajille